KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Prelegenci 2017

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Od ponad 15 lat związana z organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą poprzez tworzenie i realizację programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe, kultura oraz wsparcie inicjatyw młodzieżowych. Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego, w szczególności z Ukrainą i Gruzją. Ekspert i konsultant w instytucjach publicznych oraz ciałach doradczych, pełniła funkcje kierownicze w sferze pozarządowej i biznesowej. Wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych przez Komisję Europejską, Fundusz Norweski, Program Polskiej Pomocy Rozwojowej, Fundusz Spójności UE, Erasmus+ oraz inne.
Doktor nauk humanistycznych w zakresie filmoznawstwa (Polska Akademia Nauk - 2011). Absolwent prawa, historii i dziennikarstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, stypendysta Harvard Ukrainian Research Institute , visiting professor na University of Toronto. W przeszłości m.in. szef Działu Wschodniego i wieloletni publicysta "Kultury Liberalnej", pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL oraz Muzeum Historii Polski. Autor kilkuset publikacji o charakterze naukowym i popularnym.
Współautor i koordynator projektów polsko-ukraińskich z zakresu administracji publicznej, konsultant wdrożeń Systemu Zarządzania Jakością w ukraińskich samorządach, auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2000, współrealizator "Polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego glosariusza terminów administracji publicznej"; pomysłodawca i redaktor publikacji „Rozwiązania systemowe Lublina i ukraińskich miast w zakresie nowoczesnego samorządu”.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin jako kierownik Referatu ds. projektów międzynarodowych, bardziej praktyk niż teoretyk, zarządzanie projektami, współpraca z samorządami polskimi i ukraińskimi bardziej z pasji niż obowiązku. Szkoleniowiec z zakresu finansowania międzynarodowych programów partnerskich w obszarze samorządowym, kulturalnym i obywatelskim oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji obywatelskich w Polsce i w Ukrainie. Inicjator i współtwórca polsko-ukraińskich organizacji obywatelskich i partnerstw samorządowych.
Magister zarządzania i marketingu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1996 roku przez 10 lat dziennikarz lubelskich mediów. Od 2006 roku pracuje w lubelskim magistracie, wcześniej jako Sekretarz Miasta, a obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych, odpowiedzialnego za pozyskiwanie i rozliczanie środków zewnętrznych, głównie europejskich, na projekty nieinfrastrukturalne.
Specjalizuje się w projektach współpracy transgranicznej i terytorialnej, szczególnie z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego. Przewodniczący Rady Programu Centrum Kompetencji Wschodnich oraz członek Rady Programu Razem z Ukrainą. Wykładowca lubelskich szkół wyższych. Stały ekspert kilku organizacji pozarządowych. Autor bądź współautor wielu strategii rozwoju jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstw.
Absolwent MBA Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Mentor i juror w konkursach startupowych m.in Infoshare 2015 i 2016 Startup Contest,Wolves Summit, zarządzający Innova-Invest VC - 20 inwestycji za kwotę 10,2 mln zł, koordynator projektów akceleracji: Platforma Startowa CONNECT, LbN#BiznesStart i Lublin Create, współautor projektu współpracy B+R - Inno-Broker oraz propagator metody Lean Startup.
Z wykształcenia politolog i doradca zawodowy. Jest absolwentem programów Liderzy PAFW i Międzynarodowej Wymiany Liderów Departamentu Stanu USA. Członek Social Innovation Fellowship (Departament Stanu USA). Od 2011 roku jest konsultantem w programach Młodzież w działaniu i Erasmus+. Ponadto jest redaktorem naczelnym portalu lublin.ngo.pl i spełnia się jako trener umiejętności interpersonalnych.
Autor projektów współpracy międzynarodowej (m.in. z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego.
Urodzony w 1953 r. w Łucku, ukraiński krytyk literacki, eseista i publicysta, poeta, tłumacz m.in. polskiej klasyki. Współpracownik Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Akademia Kijowsko-Mohylańska i współzałożyciel opiniotwórczego kijowskiego miesięcznika „Krytyka”, od wielu lat współpracuje z lubelskim czasopismem "Kultura Enter". Za publikację wierszy w almanachu Skrzynia (Skrynia) został relegowany ze studiów. Pełni funkcję wykładowcy i profesora wizytującego na amerykańskich uczelniach. Laureat Nagrody Pojednania Polsko-Ukraińskiego.
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie).
Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności: analiza porównawcza; aparat zarządzania w samorządach terytorialnych: polskie doświadczenia; analiza polityki wspierania społeczności lokalnych jako części składowej polityki regionalnej w obwodzie lwowskim; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
Polski polityk, samorządowiec, pedagog. Absolwent Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy), a także podyplomowych studiów w zakresie zarządzania i przedsiębiorczości w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Białej Podlaskiej oraz menedżera oświaty w Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej. Posiada wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel i pedagog. W latach 1999-2003 dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej, w latach 2003-2006 wicekurator oświaty w Lublinie. Jest członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego. Od trzech kadencji sprawuje mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego. Od sierpnia 2005 do grudnia 2006 roku członek Zarządu Województwa. Od stycznia 2008 roku do czerwca 2014 roku pełnił funkcję Wicemarszałka Województwa. Od czerwca 2014 roku pełni funkcję Marszałka Województwa Lubelskiego. W 2015 został członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Aktywnie uczestniczy w pracach Komisji SEDEC i ENVE przy Komitecie Regionów. Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
Urodzony w 1957 r. w Radzyniu Podlaskim. Żonaty, czworo dzieci.
Współtwórca i lider organizacji pozarządowych. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej, pracy organizacji pozarządowych i współpracy rozwojowej. W stanie wojennym członek władz regionalnych podziemnej Solidarności, więzień polityczny. Współtwórca niezależnego harcerstwa w Polsce, pierwszy Naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji oraz Fundacji Solidarności Międzynarodowej. Współzałożyciel Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Członek Steering Committee World Movement for Democracy (2000–2007) oraz władz Grupy Zagranica. W latach 2007–2011. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Autor ustawy o współpracy rozwojowej.
Badaczka historii ustnej i niematerialnego dziedzictwa wielonarodowego, szczególnie pogranicza etnicznego, prowadzi ekspedycje terenowe, inicjatywy społeczne i artystyczne wspierające polsko-ukraińskie pojednanie.
Urodził się w 1957 roku w Krasnymstawie, jest doktorem nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej, koordynował realizację programów pomocowych UE wdrożonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa dla przedsiębiorstw komunalnych. W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007 - 2009 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Będąc Przewodniczącym Rady Miasta Świdnik w latach 1990 - 1996 oraz Zastępcą Prezydenta Miasta Lublin w latach 2006 - 2007, zdobył doświadczenia w samorządzie terytorialnym. Odbył szereg kursów i szkoleń, m. in. w zakresie zarządzania funduszami strukturalnymi, zarządzania projektami kontroli wewnętrznej, restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzania strategicznego w administracji.
Absolwent germanistyki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz stosunków międzynarodowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Przedsiębiorca, działacz społeczny oraz członek i ekspert wielu gremiów m.in. ekspert oceniający projekty w dziedzinach rynek pracy oraz adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, a także ekspert oceniający startupy.
Stypendysta i członek wielu polskich i zagranicznych fundacji oraz ośrodków badawczych m.in. uczestnik Programu „The Politics of Memory” (Perpignan, Izieu, Berlin, Buchenwald, Lublin, Bełżec), alumn Theodor-Heuss Kolleg Fundacji Roberta Boscha (Berlin), stypendysta Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (Berlin) oraz członek MitOst e.V. (Berlin). Od 2006 r. członek Zarządu Towarzystwa Współpracy Europejskiej w Lublinie oraz stały współpracownik Austriackiego Czarnego Krzyża (Wiedeń, Graz) W latach 2005-2009 asystent Posła do Parlamentu Europejskiego. Następnie do 2015 r. Wiceprezes Fundacji Polskiej Akademii Nauk w Lublinie. Od 2007 r. pomysłodawca i właściciel Lubelskiej Akademii Rozwoju – firmy konsultingowej.
Wyróżniany i dwukrotnie odznaczony za działalność społeczną. W 2008 r. Wielką Odznaką Honorową (Großes Ehrenzeichen) Austriackiego Czarnego Krzyża oraz w 2014 r. Srebrnym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanym przez Przewodniczącego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Na funkcję Konsula Honorowego Austrii mianowany przez Prezydenta Republiki Austrii dra Heinza Fischera w dniu 21 kwietnia 2016 r.
Magister filologii polskiej. Ukończyła też studnia na kierunku Animator i Menadżer Kultury UMCS. Jest absolwentką studiów podyplomowych w Collegium Civitas. Ukończyła szkołę filmową AFiTV w Warszawie. Przez 3 lata współpracowała z Polskim Radiem Lublin. Jest prezeską Fundacji Kultury Audiowizualnej „Beetle” oraz założycielką i członkinią grupy Kaiju.pl, z którą realizuje filmy promocyjne, dokumentację filmową, wideoklipy muzyczne, spoty, filmy fabularyzowane, dokumentalne, animacje poklatkowe. Realizuje projekty na styku kultury, edukacji, sztuki społecznie zaangażowanej. Zajmuje się tworzeniem oferty edukacyjno-kulturalnej zwłaszcza dla najmłodszych oraz osób z problemami życiowymi. Zaprasza cenionych artystów, pisarzy i poetów do Lublina. Miała okazję współpracować z artystami przy kilku ciekawych inicjatywach filmowych, m.in. podczas rezydencji w Nancy we Francji (film o uchodźcach z Kaukazu), przy warsztatach filmowych w Tarnopolu na Ukrainie czy przy projektach dokumentujących życie i tradycje wiejskie Lubelszczyzny i Podkarpacia. 
Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich oraz Polskiej Sekcji IBBY. Pomysłodawczyni
i twórczyni serii biograficznych powieści dla dzieci i młodzieży o wielkich postaciach. Autorka Gdańskiej Trylogii dla dzieci (trzy opowieści biograficzneo słynnych gdańszczanach), Gdańskiej Trylogii 2 (trzy opowieści biograficzne o wybitnych gdańszczankach) oraz Gdańskiej Trylogii 3 (trzy opowieści biograficzne o wielkich gdańskich artystach). Na podstawie jej książki Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita powstał spektakl dla dzieci w reżyserii Michała Derlatki, którego premiera odbyła się w 2013 roku w Teatrze Miniatura.
Działacz społeczny, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunkach filozofia i socjologia; Wydziału School of Historical, Political and Sociological Studies na University of Exeter w Anglii na kierunku studia europejskie. Był związany z grupą teatralną ALEF ZERO, Festiwalem Kultury Alternatywnej ZdaErzenia, Komisariatem Działań Artystycznych, Centrum Dowodzenia Niczym i Akademickim Miesięcznikiem Kulturalnym „Spinacz”. Brał udział w powstaniu m.in.: Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Kolegium Kultury oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Pełnił funkcje: sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2006-2008), koordynatora uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe (2008)., szefa biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat (2008-2011), koordynatora Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w EU w 2011 r. w Lublinie. Uczestniczył w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie (2009) oraz Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu (2011). Obecnie jest m.in.: Sekretarzem Rady Kultury Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin, członkiem Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, członkiem Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Edyta Lenart - Prezes Ogólnopolskiej Fundacji Questingu. Certyfikowany trener questingu.  Stworzyła blisko 200 ścieżek questowych w całym kraju. Specjalista z ponad 10 - letnim doświadczeniem pracy w turystyce m.in. planowaniu i organizacji wizyt studyjnych również z zakresu questingu. Organizator eventów. Szkoleniowiec z zakresu obsługi ruchu turystycznego, obsługi klienta, planowania imprez turystycznych, konkurencyjności na rynku turystycznym.
Autorka książki „Legendy Lublina dla dzieci”. Opracowała i tworzy wiele autorskich programów, które pozwalają w atrakcyjny dla danego odbiorcy sposób poznać miasto, m.in. Baby Tour – wycieczki dla rodziców z niemowlętami, rodzinne gry miejskie, warsztaty kuchni regionalnej… Prowadzi również LubLublin, firmę, której głównym motywem oraz przestrzenią turystycznej i kulturalnej działalność jest właśnie Lublin (wycieczki i warsztaty, spotkania w lubelskich szkołach, bibliotekach i domach kultury). Współzałożycielka Biura Turystyki Kulturowej Krajka, zajmującego się organizacją wycieczek po Polsce i krajach sąsiednich.
Studiował na wydziale architektury wnętrz i rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz w Fashion Institute of Technology w Nowym Jorku, na kierunku Interior Design. Własną działalność designerską rozpoczął w latach 90. XX w. w Nowym Jorku, gdzie zdobył szereg nagród i wyróżnień, m.in.: Glenn Boyles Memorial Rendering And Design (w 1993 roku), Educational Foundation for the Design Industries in Interior Design (w 1998 roku).
Jest architektem znanym głównie z projektów przestrzeni publicznych: muzeów, ekspozycji historycznych, wystaw, pomników pamięci, scenografii. Współtworzył i zrealizował wystawę główną Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest najczęściej odwiedzaną instytucją kulturalną w Polsce i za prace nad którym, w lipcu 2006 roku otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. Za wkład w powstanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN Mirosław Nizio został uhonorowany w 2015 roku Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
Działając na rynku amerykańskim i polskim, Mirosław Nizio opracował dziesiątki projektów architektury, architektury wnętrz, ekspozycji stałych i czasowych, rewitalizacji, obiektów rekreacyjnych, biur i rezydencji prywatnych.
Psycholog, projektant, przedsiębiorca. Założycielka i dyrektor zarządzająca agencji Silver MB. Zawodowo zainteresowana niestandardowymi formami promocji z obszaru ambient media i experience marketing. Pomysły bezwzględnie przekuwa na sukcesy swoich klientów - małych i dużych przedsiębiorstw, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych.
specjalista posiadający ponad 10 lat doświadczenia w zakresie nowoczesnych analiz przestrzennych i wdrażaniu Systemów Informacji Przestrzennej (GIS). Obecnie kieruje projektami prowadzonymi przez firmę GIS-Expert. Do zrealizowanych projektów i analiz należą m.in. "Dostępność przystanków dla ruchu pieszego w Lublinie", "Piesza dostępność komunikacyjna przedszkoli w Lublinie" czy "Jak mógłby wyglądać dworzec metropolitarny w Lublinie?".
Historyk i badacz związany z Centralno-Wschodnią Europą i stosunkami polsko-niemieckimi w 19 i 20 wieku. Autor Polityka historyczna w Republice Federalnej Niemiec. Zaszłości – Idee – Praktyka (Kraków 2011); „Polska okupacja” w północno-zachodnich Niemczech. 1945-1948. Nieznany rozdział stosunków polsko-niemieckich (Kraków 2000); niemieckie wydanie Die polnische Besatzung im Emsland 1945-1948 (Osnabrück 2003). Do 2010 roku był on badaczem i profesorem na Uniwersytecie Jagiellońskim, i teraz jest profesorem na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pomiędzy 2001 i 2005 on był kierownikiem Biura Kultury, Nauki i Informacji przy polskiej ambasadzie w Berlinie. Był on dobrowolnym depozytariuszem w Muzeum Młynów Rydlówka Młodej Polski w Krakowie. Od 2008 roku on jest polskim przedstawicielem i zastępcą prezydenta na radzie w Polsko-Niemieckiej Fundacji dla Nauki. On jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Europejską Siecią Pamięci i Solidarności i koordynator polskiej strony w ESPS.
Doświadczenie (2001-2017) jako kierownik projektu i krajowy ekspert w następujących dziedzinach: Dobre zarządzanie, Samorząd Lokalny, Rozwój społeczności, Mobilizacja społeczna, Promocja tolerancji i spójność społeczna, Decentralizacja sektorowa (zorientowana na edukację), Partnerstwo społeczne, Strategiczne planowanie.Prowadzący szkolenia (Certyfikat Fundacja Edukacji na rzecz Demokracji zdobyty w 1996) z zakresu: rozwój społeczności i partnerstwo społeczne, edukacja szkolna z zakresu demokracji, przywództwo w demokracji, planowanie, pozyskiwanie funduszy i mobilizacja zasobów, zarządzanie projektem.
Pasjonat gier bez prądu, czyli gier planszowych, fabularnych, larpów i gier miejskich. Zaangażowany w życie organizacji pozarządowych od 2005 roku. Działał m.in. w Lubelskim Stowarzyszeniu Fantastyki „Cytadela Syriusza” oraz w Grupie Fotografów Lubelskich. W latach 2012 – 2016 prowadził wydawnictwo Fabryka Gier Historycznych. Projektant gier planszowych i gier miejskich. Historyk z wykształcenia i zamiłowania – swoją wiedzę i doświadczenie przekuwa w gry bez prądu. Od 2015 roku Michał prowadzi Fundację Animatorów i Twórców Kultury TRACH. Jednym z podstawowych działań Fundacji są gry miejskie, skupione wokół projektu Lubelskiego Gry Miejskie, czyli platformy gromadzącej zaprojektowane przez nas gry.
Lubelski przedsiębiorca, związany z rynkiem nieruchomości od 2009 roku. Obecnie skupia się głównie na działalności deweloperskiej. Zaczynał jako pośrednik i właściciel biura nieruchomości. Autor książki “Nowoczesny Inwestor” traktującej o zarabianiu na nieruchomościach.
Specjalizuje się w kreatywnych modelach inwestowania, w oparciu o różnego rodzaju dźwignie, dzięki którym jego inwestycje uzyskują kilkuset procentowe stopy zwrotu. Zaangażowany również w start up motoryzacyjny.
Dr Robert Żurek – jest absolwentem historii i teologii katolickiej na Freie Universität w Berlinie. W 2003 obronił pracę doktorską poświęconą stosunkom między polskim a niemieckim kościołem ewangelickim i katolickim w latach 1945-1956. Był też zastępcą dyrektora Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie. Dyrektor Wrocławskiego Oddziału IPN (2013-2016). Członek Zarządu Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego (od 2016). Do jego głównych zainteresowań należą stosunki polsko-niemieckie po 1945 roku oraz relacje państwo-kościół w Polsce i Niemczech.
Rafał Borkowski – urodzony w 1969 r. we Wrocławiu. Ukończył studia matematyczne i pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej. W latach 1994-1999 był nauczycielem informatyki w Elektronicznych Zakładach Naukowych we Wrocławiu; w latach 1997-1999 był Wicedyrektorem ds. Pedagogicznych w Policealnym Studium Zawodowym Copernicus we Wrocławiu. W 2000 roku został dyrektorem zarządzającym Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a w 2004 roku również członkiem zarządu i piastował tę funkcję do roku 2015. Od 2016 roku do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, a od 2007 roku również Międzynarodowego Centrum Konferencyjnego „Krzyżowa”. Od 2005 roku jako przedstawiciel Fundacji Krzyżowa jest społecznie członkiem Zarządu, a od 2016 roku Prezesem Zarządu Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych.
pracuje w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 2008 zaangażowany w społecznych gremiach Fundacji „Krzyżowa“ dla Porozumienia Europejskiego, współautor książki "Jak rozmawiać z Niemcami. O trudnościach dialogu polsko-niemieckiego i jego europejskim wyzwaniu" oraz współwydawca "Krzyżowa jako miejsce dialogu polsko-niemieckiego. Szanse na europejską narrację". Kurator wystawy o historii polsko-niemieckiego pojednania „Odwaga i pojednanie” w Krzyżowej.
Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Pełnomocnik JM Ks. Rektora KUL ds. Wschodnioeuropejskiej Sieci Uniwersytetów. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół szeroko rozumianej problematyki wschodniej, głównie polityki migracyjnej, etnicznej i religijnej państw poradzieckich, sytuacji mniejszości narodowych i religijnych oraz roli Kościoła katolickiego w życiu społeczno-politycznym państw dawnego bloku wschodniego. Autor monografii Rosyjski Ulster. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji wobec Królestwa Polskiego w latach 1863-1915 (Lublin 2013).Współredaktor: Ислам на Северном Кавказе: История и вызовы современности (Люблин-Майкоп 2014); Безопасность на постсоветском пространстве: новые вызовы и угрозы – Security of the Post-Soviet Region: new Challenges and Threats (Люблин-Москва 2014); Religia w konfliktach etnicznych we współczesnym świecie, t. 1 i 2.
Absolwent UMCS w Lublinie. Działacz w organizacji Towarzystwo dla Natury i Człowieka - Porozumienie Rowerowe i Świdnik Miasto Dla Rowerów. Tworzy interaktywne strony mapowe oraz opracowania i wizualizacje danych (Poznań, Gdańsk Polska-Czechy). Prowadzi od 5 lat stronę Mapa infrastruktury Rowerowej Lublina i okolic oraz SiecRowerowa.pl.
Absolwent stosunków międzynarodowych i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2010 oraz 2013-2017 był analitykiem w Ośrodku Studiów Wschodnich, najpierw w Zespole Rosyjskim, następnie Zespole Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej. W latach 2010-2013 pracował w Ambasadzie RP w Erywaniu jako I sekretarz ds. politycznych. Współtwórca Fundacji Kaukaz.net, wieloletni współpracownik Nowej Europy Wschodniej. Autor licznych publikacji poświęconych problematyce obszaru postsowieckiego. Od 2017 roku prezes zarządu Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Absolwent Wydziału Politologii UMCS oraz Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego (2009). Lider projektu Lublin Agenda 2010. W latach 2009-2011 przewodniczący Rady Osiedla Akademickiego UMCS. Stypendysta Fundacji Lesława A. Pagi. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin (2014-2016). Ekspert w zakresie budżetów obywatelskich
Urodził się w 1975 r. w Pasvalys (Paswol), miasteczko na północnej Litwie, nie daleko granicy z Łotwą. W roku 1998 ukończył studia na Akademii Rlniczje w Lublinie i rozpoczął pisanie pracy doktorskiej z zakresu ekonomiki ogrodnictwa. 2003 roku obronił się i uzyskał tytuł doktora. Studia w Polsce, Lublinie. W międzyczasie w roku 1999 rozpoczął studia prawa i zarządzania na Litewskim Uniwersytecie Prawa, na Wydziale Zarządzania Państwowego. W roku 2003 uzyskał stopień bakalawra prawa. W tym samym roku postąpił na studia magisterskie i po obronie pracy magisterskiej 2005 roku uzyskał stopień magistra prawa. Jednocześnie w roku 2001 rozpoczął pracę w Ministerstwie Rolnictwa Republiki Litewskiej w sferze rozwoju terenów wiejskich (rural development policy).
2015 r. został dyrektorem Instytutu Nauk Politycznych na uniwersytecie Michała Romera. Polem zainteresowań naukowych jest integracja europejska, polityka regionalna.
Absolwent Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości
i Administracji w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od grudnia 2007 r. do grudnia 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W dniu 1 grudnia 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Funkcję tę sprawował do 30 czerwca 2014, kiedy to został Posłem do Parlamentu Europejskiego. W Parlamencie Europejskim zasiada w Komisji ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.
Polityk, Poseł na Sejm RP V, VII i VIII kadencji, pełni kolejno funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej, Komisji Polityki społecznej i Rodziny, zastępcy przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji łączności z Polakami za Granicą. W 2001 roku została członkiem Zarządu Głównego Prawa i Sprawiedliwości. Radna Rady m.st. Warszawy (2002-2004), Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego (2010-2011). Odznaczona Gruzińskim Medalem Honoru, tytułem Honorowego Obywatela Miasta Tbilisi, Autorka raportu pt. Rosyjskie zbrodnie wojenne we wschodniej Ukrainie w 2014 roku
Doktor habilitowany nauk humanistycznych w dziedzinie historii, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej; adiunkt w Zakładzie Historii Społecznej XX Wieku w Instytucie Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Redaktor naczelny czasopisma naukowego pt.
Pamięć i Sprawiedliwość. Uczestniczy w spotkaniach Polsko-Ukraińskiego Forum Historyków.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół historii stosunków polsko-ukraińskich w XX w. oraz elit władzy komunistycznej w Polsce i Europie Wschodniej. Autor 4 książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych. W 2016 roku otrzymał Nagrodę Naukową im. Jerzego Giedroycia za książkę: Roman Zambrowski 1909–1977. Studium z dziejów elity komunistycznej w Polsce (Warszawa 2014, wyd. IPN).
Studiował historię nowożytną, slawistykę i filozofię na uniwersytetach w Münster i Moguncji. Następnie rok spędził na Uniwersytecie Gdańskim. Przez wiele lat był odpowiedzialny za programy dotyczące kształcenia młodzieży i dorosłych (Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Krzyżowej), projekty realizowane w krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz program stypendialny dla wolontariuszy (Fundacja im. Roberta Boscha, Stuttgart). Od 2008 roku członek jury Nagrody Polsko-Niemieckiej. Na swoim koncie ma kilka publikacji dotyczących współpracy i wymiany młodzieży oraz stosunków polsko-niemieckich. Jako dyrektor Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży aktywnie wspiera, obok wymiany młodzieży z Polski i Niemiec, rozwój projektów młodzieżowych z krajami Partnerstwa Wschodniego (głównie z Ukrainą) oraz z Rosją.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ponadto absolwent XX Kursu Prawa i Wolności Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Od 2005 członek Amnesty International Polska (pełnił funkcję członka Zarządu, pracował jako koordynator ds. kampanii, obecnie członek Rady Programowej AI Polska). Od 2007 pracuje w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Programie Pomocy Prawnej dla Uchodźców i Migrantów. Prowadzi sprawy naruszeń praw człowieka wobec cudzoziemców przez polskimi organami oraz przed sądami międzynarodowymi - przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor szeregu publikacji dotyczących prawa migracyjnego i uchodźczego, prowadził szkolenia dla różnych grup zawodowych nt. prawa migracyjnego i uchodźczego (policjanci, sędziowie, pracownicy samorządów itp.) Od 2013 radca prawny w OIRP w Warszawie.
W latach 1992-1994 dyrektor Biura ds. Mniejszości Narodowych w Ministerstwie Kultury i Sztuki; w okresie 1994 - 2002 zastępca dyrektora V Programu Polskiego Radia; od 2003 kierownik Działu Stypendialnego w Narodowym Centrum Kultury. Współautorka (obok Oli Hnatiuk) wywiadów z przedstawicielami inteligencji ukraińskiej "Bunt Pokolenia" (Lublin 2000), edytorka korespondencji Jerzego Giedroycia z przedstawicielami ukraińskiej emigracji (Warszawa 2004) i wyboru tekstów z paryskiej "Kultury" poświęconych Ukrainie pt. "Zamiłowanie do spraw beznadziejnych" (Warszawa 2016).
Zajmowała kierownicze stanowiska od 1996 roku. Doświadczona (15-letnie doświadczenie zawodowe, 30 udanych projektów) kierowniczka projektów odpowiedzialna za przygotowanie, koordynację, realizację i nadzór nad projektami międzynarodowymi i krajowymi (Grundtvig, Leonardo da Vinci, EFS, FAMI, ERASMUS+). Współautorka i koordynatorka projektów dla migrantów i osób ubiegających się o azyl finansowanych z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców. Współautorka i moderatorka konsorcjum projektów poświęconych szczególnie wrażliwym grupom społecznym. Członkini Miejskiego Komitetu Dialogu i Równości.
Autor ponad 180 publikacji naukowych i podręczników z zakresu tematyki historii Ukrainy w XX wieku, stosunki międzynarodowe i badania poszczególnych krajów, w tym monografie: „Głód na Ukrainie w latach 1932-1933: Przyczyny i skutki” ( 2003 r., współautor), „Elity w partiach komunistycznych w ZSRR w latach 1920-1930: analiza historyczna i społeczna”(2004r.), „Top biurokracja: rządzące elity w sowieckiej Ukrainie (1917-1938)” – (2004), „Pozycja państw post-sowieckich w polityce światowej” (2010), „Ukraina w międzynarodowych procesach integracyjnych: monografia zbiorowa (2015, we współautorstwie); podręczniki: „Studium państw Commonwealthu: wykłady” (2006), „Administracja demokratyczna i kultura pokoju: Podręcznik” (2006, współautor), „Studium państw Commonwealthu: Seminarium” (2007), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu i państwa Bałtyckie: Seminarium” (2008), „Studium poszczególnych państw: państwa Commonwealthu, Europy i Północnej Ameryki” (2009, współautorstwo); „Problem narodowego i globalnego bezpieczeństwa państw Commonwealthu” (2009), „Interesy geopolityczne i polityka zagraniczna pozycji państw post-sowieckich” (2011), „Badania poszczególnych państw: Przewodnik” (2014, współautorstwo), i inne.
W latach 2012-2017 współkurator Konfrontacji Teatralnych w Lublinie, a w latach 2015-2017 Kaliskich
Spotkań Teatralnych - Festiwalu Sztuki Aktorskiej. W ostatnich latach współpracował także z Teatrem Powszechnym w Warszawie i Galerią Labirynt w Lublinie.
W ramach współpracy z East European Performing Arts Platform koordynuje współpracę sieciową pomiędzy krajami EEPAP a organizacjami z poza regionu. Z ramienia EEPAP, od 2017 roku zasiada w zarządzie IETM International Network for Contemporary Performing Arts.
Politolog. Współautor podręczników i publikacji z zakresu problematyki praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji.
Uczestnik wielu projektów edukacyjnych, współpracownik m.in. Amnesty International, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Wykładowca akademicki. Prowadzi zajęcia z tematyki ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji, zarządzania organizacjami pozarządowymi. Od ponad dwudziestu lat zaangażowany społecznie. Współzałożyciel i aktywista Stowarzyszenia Homo Faber. Trener organizacji pozarządowych, prowadzący szkolenia z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji,
wdrażania polityki gender mainstreaming, praw człowieka. Na co dzień pracuje w Lubelskim Instytucie Designu, gdzie odpowiada m.in. promowanie dobrego, odpowiedzialnego społecznie projektowania.
Prywatnie pasjonują go górskie biegi ultra. Każdą wolną chwilę stara się spędzać w Bieszczadach. Współautor książki o słynnym Biegu Rzeźnika.
Od 2006 roku zaangażowany w Watch dog działania OPORY. Wszystko zaczęło się od ochrony prawa rodziców i dzieci którzy zajmują się w klubach młodzieżowych i wzrosła do poziomu wdrażania narzędzi partycypacyjnych na poziomie miasta.
Analityk i koordynator inicjatywy publicznej "Dla uczciwego przetargu", szef projektu Zamówień Publicznych w Równem - pod kontrolą publiczną, finansowanego przez UNDP. Zainteresowania: monitorowanie zamówień publicznych, organizacja seminariów dla działaczy i przedsiębiorców.
Politolog, wykładowca na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.
Doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych. Autorka wielu publikacji, m.in.: Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP (2006); Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim (2013); Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (2012); Взаимное восприятие поляков и русских, w: Pocсийcко-польские отношения в зеркале геополитических концепции (2015).
Jest teatrolożką, tłumaczką, absolwentką Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, absolwentką prestiżowego programu dla menedżerów kultury: European Diploma in Cultural Project Management. Była stypendystką Wydziału Reżyserii i Dramaturgii Królewskiej Wyższej Szkoły Sztuki Dramatycznej w Madrycie. Zaangażowana w przygotowanie polskiej ekspozycji na międzynarodowej wystawie scenografii i architektury teatralnej – Praskie Quadriennale 2007, 2011 i 2015. Współpracowała z Teatrem Polskim w Bydgoszczy, Festiwalami: R@port w Gdyni i Warszawskimi Spotkaniami Teatralnymi. Była producentką Chóru Kobiet Marty Górnickiej oraz spektakli w reżyserii Pawła Wodzińskiego: „Wolnej Trybuny” i „Samuela Zborowskiego”. Obecnie jest szefową zarządu międzynarodowej sieci On The Move, zajmującej się mobilnością w sektorze kultury. W Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego jest kierownikiem działu współpracy z zagranicą, gdzie zrealizowała wiele projektów międzynarodowych m.in. europejski projekt SharedSpace: Music Weather Politics 2013-2016, showcase Polska New Theatre z okazji obchodów 250lecia Teatru Publicznego w Polsce, a także Dni Polskiego Teatru w Teheranie, Performing Art. In Central Europe - Focus on Visegrad.
Urodzona w 1986 w Kijowie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, w latach 2011-2016 dziennikarka Polskiego Radia dla Zagranicy, obecnie publicystka portalów Eastbook, Jewropejska Prawda, Nowoje Wremia, Nowa Europa Wschodnia, Nasz Wybir, także koordynatorka projektów w Fundacji WOT. Specjalizuje się w tematyce relacji polsko-ukraińskich, pamięci historycznej, migracji z Ukrainy do EU.
od lutego 1990 do grudnia 2006 roku pracując jako korespondent Sekcji Polskiej BBC specjalizujący się w tematyce związanej z państwami byłego ZSRR, uczestniczyła w praktycznie wszystkich bardziej istotnych wydarzeniach rozgrywających się na tym terenie. Maria Przełomiec jest autorem lub współautorem kilku specjalistycznych analiz, w tym wydanych przez Centrum Stosunków Międzynarodowych raportów: Czeczenia – niepodległość czy ograniczona suwerenność (1997), Rosja 2000 – koniec i początek epoki, Wymiar wschodni UE, szansa czy idée fixe polskiej polityki? (2002), The Maidan Uprising, Separatism and Foreign Intervention Ukraine’s complex transition (Peter Lang – International Academic Publishers 2014), a także książki Ukraina na zakręcie (wyd. Trio, 2005) oraz Tymoszenko-historia niedokończona (wyd Niecałe 2012) Od lutego 2007 roku prowadzi w TVP Info cykliczny program „Studio Wschód” poświęcony sytuacji polityczno-społecznej w krajach byłego ZSRS. Od 2015 roku prowadzi zajęcia podyplomowe pt Polskie Media o Wschodzie, w Studium Europy Wschodniej UW. Od września 2016 roku ma autorski, cotygodniowy program Spojrzenie na Wschód w Polskim Radio24.
Nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor Gimnazjum nr 1 w Świdniku, szkoły partnerskiej Republiki Federalnej Niemiec, należącej do międzynarodowej sieci „Szkoły: Partnerzy Przyszłości (PASCH)”. Z wykształcenia nauczyciel nauczania początkowego i języka polskiego. Absolwentka wydziału pedagogiki UMCS i polonistyki KUL. Menedżer oświaty. Ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli. Inicjatorka realizacji w Gimnazjum nr 1 w Świdniku programu DSD we współpracy z Centralnym Wydziałem Szkolnictwa Za Granicą i Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec. W zarządzaniu placówką oświatową kładzie nacisk na współpracę i inicjatywy społeczności szkolnej. Pomysłodawczyni wdrożenia innowacji pedagogicznych z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Propagatorka oceniania kształtującego i ewaluacji wewnętrznej z wykorzystaniem profilu szkoły. Współorganizatorka współpracy międzynarodowej ze szkołami Ukrainy i Niemiec. Jej pasją jest wspieranie nauczycieli w stosowaniu ciekawych inicjatyw i rozwiązań na rzecz uczniów i rodziców.
Urodzona w 1984 roku. Ukończyła Białoruską Państwową Akademię Sztuki (Mińsk, 2013), studiowała w laboratorium Sceny Eksperymentalnej u Anatoly`a Praudina (Petersburg, 2007/2008). 2014-2015 — stypendium programu AIR CSW Zamek Ujazdowski (Polska) oraz Akademie Solitude (Niemcy). Pisała dla magazynów: Mastactva i pARTisan (Białoruś), Petersburski Magazyn Teatralny, Sovremennaya Dramaturgiya (Rosja), Res Publika, Czas Kultury, Szum (Polska); magazynu internetowego New Europa, ArtAktivist, Kalektar.org, Eurozine i innych. Autorka (razem z Antonem Sarokinem) multimedialnego projektu Białoruś 4’33 słoneczne miasto marzeń punkt zero, opartego na powieści Artura Klinau Minsk. A Suncity of Dreams.
Związany ze Stowarzyszeniem Świdnik Miasto Dla Rowerów, audytor szlaku Green Velo, recenzent prac magisterskich i inżynieryjnych o tematyce mobilności aktywnej w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz pracownik referatu mobilności aktywnej w Urzędzie Miasta w Lublinie. Prywatnie posiadacz bicykla.
Dziennikarz Polskiego Radia. Korespondent w Kijowie od 1 marca 2006 roku do 31 lipca 2015 Urodził się w Warszawie w 1977 roku. W 2000 roku ukończył Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, a rok później – dwuletnie magisterskie Studia Wschodnie na tej samej uczelni poświęcone państwom byłego ZSRR. Od 2000 roku w Polskim Radiu, w Informacyjnej Agencji Radiowej. Pracując w Warszawie zajmował się, między innymi, tematyką międzynarodową, czasowo zastępował korespondentów w Mińsku, Moskwie i Kijowie. Od 2006 do 2015 roku w ukraińskiej stolicy na stałe jako przedstawiciel Polskiego Radia. Relacjonował tak ważne wydarzenia, jak Euro 2012, rewolucję godności oraz wojnę na wschodzie Ukrainy i aneksję Krymu. Publikuje regularnie w Nowej Europie Wschodniej.
Politolog i prawnik, doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Kierownik Katedry Studiów Wschodnich w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
Stypendysta Ukraińskiego Instytutu Naukowego w Harvard University. Odbył również staże naukowe m.in. w: Państwowym Uniwersytecie „Akademii Kijowsko-Mohylańskiej”, Narodowym Uniwersytecie im. T. Szewczenki w Kijowie, Narodowym Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie, Centrum Carnegie w Moskwie, Parlamencie Europejskim w Brukseli.
Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na stosunkach międzynarodowych na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw (w szczególności Europa Wschodnia i Kaukaz), wpływie Rosji na sytuację państw poradzieckich, polityce zagranicznej RP oraz polityce wschodniej Unii Europejskiej.
Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką otwartych danych, interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z otwartym rządem. Od 16 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce otwartych danych – „BIHAPI” (www.bihapi.pl). Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w inteligentnych miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.
Doktor nauk politycznych, założyciel Ormiańskiej Sieci Nauk Politycznych (www.armpolsci.com). Profesor Wydziału Nauk Politycznych w Instytucie Filozofii, Socjologii i Prawa Narodowej Akademii Nauk w Armenii. Wykładowca w Katedrze UNESCO z zakresu praw człowieka, demokracji i studiów europejskich w Erywańskim Uniwersytecie Języków i Nauk Społecznych, w Katedrze Teorii i Historii Nauk Politycznych w Państwowym Uniwersytecie w Yerevan, w Katedrze Nauk Politycznych w Międzynarodowym Centrum Naukowo-Edukacyjnym Narodowa Akademia Nauki Armenii. Członek Stowarzyszenia Nauk Politycznych Midwest (USA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (Kanada).
Ma wieloletnie doświadczenie w sektorze cywilnym w zakresie współpracy transgranicznej w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa, w którym zajmuje się opracowaniem i zarządzaniem programami i projektami. Współpracuje również ze Stowarzyszeniem Europejskich Regionów Granicznych oraz Grupą Roboczą ds. granic zewnętrznych, bierze udział i zarządza młodzieżowymi forami AEBR. Poza tym pracowała w komercyjnych organizacjach, prowadzących międzynarodową działalność ekonomiczną. Głównymi zadaniami są przygotowanie i koordynacja kontraktów. Absolwentka Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki w Kijowie (kierunek - Wiedza o wschodzie) i
Wschodnioeuropejskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesii Ukrainki (kierunek - Prawo).
W 1996 r. ukończył studia wyższe w Czernigowskim Instytucie Technicznym na Wydziale Mechanicznym, specjalizacja Maszyny i systemy do cięcia metali, kwalifikacja – inżynier mechaniczny. Studia doktoranckie ukończył w tymże Instytucie, specjalizacja Procesy obróbki mechanicznej, maszyny i narzędzia. W 1998 r. przedterminowo obronił dysertację doktorską, w styczniu 2006 r. – habilitację, specjalizacja Procesy obróbki mechanicznej, maszyny i narzędzia. W 2008 r. uzyskał tytuł profesora Katedry Zintegrowanych Technologii Inżynierii Mechanicznej i Samochodów. W 2014 r. został wybrany na naukowca Akademii Nauk Szkolnictwa Wyższego Ukrainy.
Przeprowadził wieloletnie badania naukowe odpowiadające standardom międzynarodowym w sferze szlifowania ściernego, wynikiem czego są 30 patentów na wynalazki wdrażane w procesach technologicznych wielu przedsiębiorstw Ukrainy. Jest autorem ponad 100 artykułów naukowych i 10 podręczników, promotorem 4 prac doktorskich, obecnie ma 3 studentów studiów doktoranckich, jest członkiem Rady ds. Obron Prac Doktorskich.
Przez 10 lat związana była z III sektorem. W latach 2008-2016 pracowała jako koordynator projektów międzynarodowych w Fundacji Edukacja dla Demokracji. Zrealizowała ok. 20 projektów rozwojowych we współpracy z partnerami z Tadżykistanu, Rosji, Białorusi, Mołdawii i Ukrainy. Jako trenerka pracuje z nauczycielami, pracownikami NGO, urzędnikami i przedsiębiorcami. Współtworzyła sieć trenerów w Mołdawii i Białorusi. Trenerka umiejętności miękkich. Tworzy i realizuje modele edukacyjne. Autorka szeregu scenariuszy warsztatów na temat aktywizacji społecznej, przywództwa, pracy w zespole, planowania działań, współpracy międzysektorowej i komunikacji. Certyfikowana trenerka międzynarodowej sieci EditNet. Absolwentka Szkoły Coachów I St. Grupy TROP, Szkoły Przywództwa Instytutu Wolności oraz Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej (dawniej: Moskiewska Szkoła Badań Politycznych). Obecnie doświadczenia z pracy w NGO wykorzystuje w pracy szkoleniowej i
coachingowej w biznesie. W latach 2009 - 2015 regularnie odwiedzała Tadżykistan, gdzie zrealizowała 6 projektów w ramach polskiej pomocy rozwojowej.
Działaczka na rzecz integracji migrantów i migrantek w Polsce, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet i dziewcząt). Pracownica Fundacji Inna Przestrzeń. Obecnie głównym obszarem działań jest zwalczanie przemocy ze względu na płeć wobec migrantek i uchodźczyń.
Doktor nauk politycznych, założyciel Ormiańskiej Sieci Nauk Politycznych (www.armpolsci.com). Profesor Wydziału Nauk Politycznych w Instytucie Filozofii, Socjologii i Prawa Narodowej Akademii Nauk w Armenii. Wykładowca w Katedrze UNESCO z zakresu praw człowieka, demokracji i studiów europejskich w Erywańskim Uniwersytecie Języków i Nauk Społecznych, w Katedrze Teorii i Historii Nauk Politycznych w Państwowym Uniwersytecie w Yerevan, w Katedrze Nauk Politycznych w Międzynarodowym Centrum Naukowo-Edukacyjnym Narodowa Akademia Nauki Armenii. Członek Stowarzyszenia Nauk Politycznych Midwest (USA), Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Politycznych (Kanada).
Recenzent Kodeksu urbanistyczno – budowlanego w zakresie zgodności z prawem UE i efektywności inwestycyjnej. Członek zarządu Instytutu Nauk Prawnych i Ekonomicznych Eurostrateg sp. z o. o., zajmującej się specjalistycznymi analizami, badaniami oraz szkoleniami dla instytucji publicznych i biznesu. Aktualnie przedmiotem badań i analiz Instytutu jest nowy opatentowany w USA model zgazowania węgla do naturalnego gazu (CH4), który ma być przekształcamy w Eter Dimetylowy. Ponadto jest doradcą operatora przesyłowego - Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. w zakresie inwestycji i eksploatacji, rozliczania projektów współfinansowanych z UE, połączeń międzynarodowych, a także członkiem zarządu Power4Power sp. z o.o. oraz organów grupy inwestycyjnej Wind Holding i Wind Holding 2 (21 spółek).
Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Międzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych. Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych. Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Pełnił funkcję Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na
infrastrukturę w latach 2007-2013.
Ukończył ekonomię oraz finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej; autor publikacji z dziedziny rynków finansowych, rozwoju jednostek samorządu terytorialnego i funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku oraz autor i współautor dokumentów strategicznych Gminy Lublin i innych jednostek samorządu terytorialnego. Radny Gminy Jastków oraz Wiceprzewodniczący Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarowania Mieniem (kadencja 2010-2014 oraz 2014-2018). Członek Rad Nadzorczych: Trisamya Cosmetics Sp. z o.o., Motor Lublin S.A.
Urodzony w kwietniu 1954 roku. W systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Republiki Mołdowy od 1993 roku, w tym na placówkach zagranicznych (Moskwa, radca-minister, 1994-1997, Warszawa, radca ds. politycznych, 2000-2003).
Urodził się 13.07.1988 r. we Lwowie. Ukończył Ogólnokształcącą Szkolę Nr 5 we Lwowie, później został absolwentem Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki na specjalizacji Geografia. W 2012 r. założył we Lwowie szkołę parkour'u LvivMotion. Ważną część jego życia stanowi nagrywanie filmów. To właśnie dzięki amatorskiemu filmowaniu parkour'u nauczyłem się dwóch najważniejszych rzeczy: samego parkour'u oraz nagrywania i montażu filmów. W 2015 roku założyłem również Zebra Production. Obecnie mieszka w Lublinie, robiąc to, co najbardziej lubi; biorze udział w różnorodnych projektach Centrum Kultury w Lublinie, Lublin Jazz Festival, Land Art Festival, współpracuje z Ursusem, Black RedWhite, Teatrem Tańca, Czytelnią Dramatu, Inter Cars, Inter Motors, Heca Cafe, Centralnym Placem Zabaw, Wirydarzem, GT85, Cerec Lab.
Uczyła się w Ecole Internationale de Theatre Jacques Lecoq. Zaczęła karierę zawodową jako aktorka, a następnie reżyser teatralny. Była dyrektorem artystycznym Glej (jednego z pierwszych teatrów eksperymentalnych w Lublanie), a w 1997 roku założyła nową niezależną organizację BUNKER. Bunker tworzy artystyczne programy poruszające kwestie społeczne, ekologiczne, polityczne lub kulturowe, organizuje programy edukacyjne oraz dwa festiwale współczesnej sztuki scenicznej:
Mladi levi w Lublanie (w tym roku Bunker wraz z festiwalem obchodzą 20-tą rocznicę) znany ze swojego zaangażowania społecznego i politycznego oraz Drugajanje (z młodą publicznością i dla młodej publiczności) w Mariborze. Od 2004 roku Bunker zarządza również starą elektrownią (Stara mestna elektrarna) przekształconą w centrum sztuk scenicznych, która gości wiele niezależnych firm i festiwali, platform badań i debat oraz jest silnie związana z lokalną społecznością. Nevenka była zaangażowana lub jest współzałożycielką wielu międzynarodowych sieci i projektów wymiany. Od czasu do czasu pisze, wykłada i doradza w różnych kwestiach programowania i polityki kulturalnej. Jest również uznanym praktykiem i nauczycielem metody świadomości poprzez ruch Feldenkraisa.
Rozpoczął swoją karierę jako kierownik jakości w firmie rurociągowej zajmującej się gazociągami i lokalnym przesyłem ciepła jeszcze na ostatnich latach studiów i po ukończeniu studiów. W okresie recesji w Finlandii w latach 1991-1993 pracował jako asystent i starszy asystent w Politechnice Lappeenranta na Wydziale Zarządzania Materiałami. Jednak po rozwiązaniu Związku Radzieckiego powrócił do firmy rurociągowej, kiedy recesja zelżała i odrodził się eksport do nowej Rosji. Pracował 7 lat w sprzedaży eksportowej kotłowni, instalacji rurociągowych, wymienników ciepła oraz w planowaniu w ramach pierwszych finansowanych przez UE projektów Tacis i Phare w dziedzinie oszczędzania energii, systemów informatycznych w zarządzaniu relacjami z klientami, systemów utrzymania oraz GIS w systemach ogrzewania, zaopatrzenia w wodę i zarządzania nieruchomościami. Następnie rozpoczął karierę w administracji regionalnej w 2000 roku. Planował projekty współpracy transgranicznej z władzami rosyjskimi i wspomagał gminy Karelii Południowej w przygotowywaniu projektów CBC i w kontaktach międzynarodowych. Finlandia Południowo-Wschodnia, Miasto Petersburg i region Leningradu postanowiły utworzyć wspólne biuro w Brukseli w celu promowania ich interesów. Był pierwszym dyrektorem i faktycznym założycielem tego biura w latach 2004 i 2005. W dalszej kolejności powrócił do Rady Regionalnej Karelii Południowej i rozpoczął wysiłki w ramach współpracy europejskiej. W 2007 roku Karelia Południowa była gospodarzem walnego zgromadzenia Stowarzyszenia Europejskich Regionów Granicznych. Na tym zebraniu powołano grupę zadaniową AEBR ds. Granic Zewnętrznych, a pan Moisio został wybrany na przewodniczącego tej grupy zadaniowej. Nadal kontynuuje to zadanie. Pan Moisio ma wiele stanowisk honorowych, m.in. wiceprzewodniczący Południowowschodniego Okręgu Fińskiego Czerwonego Krzyża, przewodniczący Akava Południowowschodniej Finlandii przez 7 lat, przewodniczący sekcji partii Centre w gminie Taipalsaari i wiceprzewodniczący komisji ds. sektora miejskiego Inżynierów i Architektów w Finlandii.
Koordynator oraz członek zarządu Polskiego Klastra Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy -dobrowolnego porozumienie przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowo- badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą współpracować na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w tym kluczowym obszarze. Doradza Polskim Miastom jak wdrażać IoT na potrzeby Smart City. Najmłodszy Członek Krajowej Izby Gospodarczej Komitetu Gospodarki Miejskiej którego celem jest zwiększenie konkurencyjności miast jako elementów rynku. Pasjonat nowych technologii, starający się jak najwięcej swojej wiedzy przekazać lubelskiej społeczności
startupowej. Współorganizator dwóch cyklicznych imprez branży IT, Auli Polskiej Lublin oraz Startup Weekend Lublin. Współtworzy Lubelską Akademią IT, gdzie główna zasada mówi o tym, że każdego można nauczyć programować, liczą się tylko chęci. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.
Po ukończeniu szkoły średniej uczył się w Technikum w Krzemieńcu. Jest absolwentem Tarnopolskiego Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego, gdzie kontynuował studia doktoranckie. Studia wyższe odbywał również na Łuckim Narodowym Uniwersytecie Technicznym, specjalność Zarządzanie działalnością innowacyjną. Pracował Kierownikiem Katedry Inżynierii Materiałowej i Ciśnieniowej Obróbki Metali Łuckiego NUT. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych i 32 patentów na wynalazki i modele użytkowe Ukrainy. Posiada doświadczenie przygotowywania i realizacji projektów międzynarodowej pomocy technicznej. 13 lipca 2015 r. został wybrany na stanowisko Rektora Łuckiego NUT. Prezes Zarządu organizacji pozarządowej „Wołyńskie Stowarzyszenie Naukowców i Innowatorów”. Zasłużony Pracownik Oświaty Ukrainy. Od 2007 r. jest radnym Łuckiej Rady Miejskiej, w 2015 r. został wybrany na radnego Wołyńskiej Rady Obwodowej.
Od sierpnia 2014 roku kierownik Advantage Austria w Polsce oraz radca handlowy Ambasady Austrii w Warszawie. Rozpoczął swoją karierę w 1980 roku w Austriackiej Izbie Gospodarczej, uprzednio na stanowiskach zagranicznych w Polsce (1981-84), Nowym Yorku/USA, New Delhi/Indie, Bangkoku /Tajlandia, Toronto/Kanada oraz Hadze/Holandia. Do jego głównych obowiązków w siedzibie w Wiedniu należy transfer technologii, internacjonalizacja, innowacje i Światowe FDI, dostawy techniczne dla CERN w Genewie/Szwajcaria oraz współpraca z japońskimi koncernami w zakresie przemysłów motoryzacyjnych i elektronicznych. Kompetencje regionalne dotyczące przede wszystkim
obu Ameryk, w dalszej kolejności Azji/Pacyfiku – członek Komitetu Programowego UE ds. Inwestycji w Azji. Ukończył studia inżynierskie na Uniwersytecie Technicznym w Wiedniu, doktor prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego.
Od roku 2013 Dyrektor Programu Study Tours to Poland. Członek Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. W latach 2003-2012 – Dyrektor Biura Zagranicznego Forum Ekonomicznego w Fundacji Instytut Studiów Wschodnich.
Zaangażowany w realizację przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu robotyki i mechatroniki. Mentor pierwszej polskiej drużyny FIRST Robotics Competition - „SPICE GEARS”. Absolwent Politologii i studiów podyplomowych Europeistyka na UMCS. Specjalista ds. projektów. W latach 2007-2014
Doradca kluczowy Regionalnego Ośrodka EFS w Lublinie odpowiedzialny za tworzenie wniosków o dofinansowanie z UE. Autor i współautor ponad 100 projektów, które uzyskały dofinansowanie.
Urodzony w 1970 we Wrocławiu. Studiował kulturoznawstwo i politologię o specjalizacji niemcoznawczej na Uniwersytetach we Wrocławiu i w Marburgu, a takżezarządzanie Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN w Warszawie. W latach 1998-2001 i od 2007 r. asystent, a potem doradca prof. Władysława Bartoszewskiego w Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana, MSZ i w KPRM. W krąg jego zainteresowań badawczych wchodzą: zagraniczna polityka kulturalna, stosunki polsko-niemieckie, historia PRL i NRD. Jako dziennikarz pracował w dwumiesięczniku „Europa” i dzienniku „Życie”. Współpracował z Centrum Stosunków Międzynarodowych. W latach 2001-2005
sekretarz w wydziale kultury Ambasady RP w Berlinie. Od 2010 r. kieruje Sekretariatem Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność.
Założycielka Stowarzyszenia Społecznego Mosty Przyjaźni- Kartlosi oraz koalicji na rzecz praw osób wewnętrznie przesiedlonych. Członkini- założycielka Forum gruzińsko- osetyńskiego.  W 2012 roku założyła Gruzińskie Centrum Mediacji. Autorka książki „Inne oblicze wojny”. Współtwórczyni mediów lokalnych tj. Głos Kartlosi (gazeta lokalna) i radia Kartlosis Khma. Obecnie doktorantka na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bada alternatywne sposoby zarządzania konfliktami w państwach Partnerstwa Wschodniego. Autorka licznych projektów, artykułów, badań i materiałów szkoleniowych. Nominowana do nagrody Kato Mikeladze. Uhonorowana nagrodą „Młode Kobiety- działaczki na rzecz pokoju na Kaukazie. Budowanie pokoju jest jej najważniejszym zadaniem i dąży do tego, aby robić to profesjonalnie i oddanie.
Zasłużony Ekonomista Ukrainy, absolwent Kiszyniowskiego Uniwersytetu Państwowego. Od 1996 do 2005 był Dyrektorem Oddziału Narodowego Banku Ukrainy w obwodzie czerkaskim oraz doradcą Premiera Ukrainy Wiktora Juszczenki. Od 2005 do 2010 roku był Przewodniczącym Czerkaskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Obecnie jest Rektorem Czerkaskiego Uniwersytetu Narodowego im. Bogdana Chmielnickiego. Jest ekspertem z zakresu problemów rozwoju społeczno-gospodarczego regionów Ukrainy, stosunków gospodarczych i bezpieczeństwa w sferze bankowej, procesach integracji europejskiej, międzynarodowej współpracy handlowo-gospodarczej. Członek Prezydium organizacji pozarządowej „Rada Rektorów Wyższych Uczelni Ukrainy”, Przewodniczący Rady Rektorów Wyższych Uczelni w obwodzie czerkaskim.
Od 2008 r. prowadzi badanie społeczno-politycznych efektów szerokiej współpracy, a także procesów europejskiej integracji.W 2006-2009 r. - uczestniczył w projekcie dotyczącym opracowania programu podwyższenia kwalifikacji urzędników na Ukrainie ds. integracji europejskiej przy wsparciu MSZ Wielkiej Brytanii, w 2007 r. - uczestnik programu "Unia Europejska i Europejska strefa ekonomiczna " projektu European Competence Ltd. (Bruksela), w 2006 r. - ekspert ds. oceny projektów programu współpracy transgranicznej "Polska-Białoruś-Ukraina"(Interreg IIIA/TACIS CBC), Euroregion Bug (Rzecz Pospolita), w 2001-2002 гг. - stypendysta programu stypendialnego im. Lane'a Kirklanda (UMCS Lublin).
Menedżerka kultury, od 2008 r. aktorka teatru Kryly Khalopa. Uczestniczyła w 13 projektach teatralnych, grała w 6 spektaklach. Edukację teatralną zdobyła w polskich i duńskich teatrach. Prowadzi warsztaty teatralne. W 2014 prowadziła badania naukowe z zakresu zarządzania kulturą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach programu Lane Kirklanda. W 2017 r. zrealizowała wspólnie z Teatrem KH projekt pt. Brest Stories Guide i utworzyła performance (typu cite-specific performance) o historii Żydów brzeskich, dostępnej na aplikacji komórkowej.
Urodziła się w 1968 roku w Grodnie. W latach 1985-1990 studiowała filologię na Grodzieńskim Uniwersytecie Państwowym im J. Kupały. 1999 – 2001 studia na Białoruskim Państwowym Uniwersytecie na kierunku kulturoznastwo ukończone z wyróżnieniem. Wykłada Teorię Sztuki i Plastykę w szkole. Od roku 2016 należy do Towarzystwa Plastyków Polskich przy ZPB. Angażuje się w różne przedsięwzięcia artystyczne, projekty, napisanie artykułów o sztuce, warsztaty dla dzieci. Bierze aktywny udział w działalności TPP, w międzynarodowych wyjazdach plenerowych, organizuje wystawy zbiorowe na terenie Białorusi i Polski. Aktywnie wspiera malarzy TPP przy ZPB i kulturę polską.
Urodzony w 1946 r. w Heidelbergu. Studia historii, politologii i łaciny na uniwersytetach w Heidelbergu i Monachium 1966-72. W 1977 r. doktorat i 1985 r. habilitacja na Uniwersytecie w Heidelbergu w naukach o polityce. 1991-2011 profesor zwyczajny na Uniwersytecie w Trewirze, 1998-2008 dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie. Od 1998 profesor nauk o polityce na UKSW w Warszawie. Pola zainteresowania: Transformacja systemów politycznych i społeczno-ekonomicznych w Europie Środkowej i Wschodniej, Historia współczesna Polski, Stosunki polsko-niemieckie od drugiej wojny światowej, Polityka historyczna.
Ukończył Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Koszalińskiej a także Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i psychologię ogólną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W swojej pracy badawczej zajmuje się tematyką otwartych danych, interakcjami pomiędzy użytkownikami sieci telekomunikacyjnych i Internetu oraz zagadnieniami związanymi z otwartym rządem. Od 16 lat związany z branżą telekomunikacyjną, aktualnie Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Orange Polska. Twórca ogólnopolskiej inicjatywy poświęconej tematyce otwartych danych – „BIHAPI” (www.bihapi.pl). Prezes fundacji ArchitectsPL zajmującej się popularyzacją idei otwartości w inteligentnych miastach. Wykładowca na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Aktualnie zaangażowany w multidyscyplinarne projekty innowacji społecznych opartych na nowych technologiach teleinformatycznych.
Od 2014 roku Dyrektor Wykonawczy Hromadskiego Radio i zastępca Zarządu Organizacji Społecznej Hromadskie Radio. Odpowiada za strategiczny rozwój tej stacji radiowej a także codzienne funkcjonowanie – w tym wydawanie radia internetowego. Jako przedstawiciel hromadskiego radio współpracował z polskimi organizacjami pozarządowymi przy szeregu projektów społecznych i edukacyjnych. Wcześniej związany z Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym w Kijowie oraz kilkoma ukraińskimi stacjami telewizyjnymi.
Absolwent Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Collegium Civitas z zakresu Prognozowania, Planowania Strategicznego i Foresight’u. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy w instytucjach publicznych zarówno centralnych, jak i samorządowych. W latach 2006-2010 radny m.st. Warszawy. Specjalizuje się w problematyce PR i komunikacji zewnętrznej, szczególnie z wykorzystaniem nowych mediów. Obecnie niezależny konsultant i ekspert ds. rozwoju inteligentnych miast. Od 2015 roku prowadzi projekt Smart City Blog (wcześniej Warsaw Smart City).
Założycielka Teatru Kryly Khalopa (w latach 2001-2010 Teatr Wolny z Brześcia), założycielka i dyrektorka Przestrzeni KX w Brześciu. Stworzyła 11 spektakli, które zostały pokazane na około 40 międzynarodowych festiwalach w Polsce, Rosji, Ukrainie, Białorusi, Danii i Francji. Uczestniczyła w organizacji 6 festiwali oraz w realizacji kilku projektów międzynarodowych związanych z teatrem, edukacją i sztuką partycypacyjną. Pracuje nad rozwojem społeczności lokalnej Brześcia poprzez organizację wydarzeń artystycznych i teatralnych działań.
Jest dziennikarką, krytykiem i kuratorem sztuk scenicznych, redaktorką sekcji sztuk scenicznych w tygodniku kulturalnym Observator (Bukareszt). Wcześniej pracowała jako doradca artystyczny w Teatrze Narodowym w Bukareszcie, Teatrze Narodowym w Târgu-Mureş, a w 2016 roku była doradcą ministra kultury w Bukareszcie. Jest również ekspertem w zakresie programów kulturalnych w Rumunii i UE. Pisała obszernie o alternatywnej scenie artystycznej, kolektywach i artystach w Rumunii i w Europie Wschodniej, o społecznych wyzwaniach sztuki współczesnej, a także o zmianie stylu pracy. Na zlecenie Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Sibiu zredagowała dwie książki: na temat Nowych Praktyk Sztuk Scenicznych w Europie Wschodniej oraz Koniec Reżyserii, Początek Tworzenia i Obmyślania Teatru w Europejskim Teatrze. Jest autorką Teatru na Poboczu Drogi oraz Słonia w Pokoju. Przewodniczka po Teatrze Niezależnym w Rumunii. Od 2011 roku jest współkuratorką Platformy Niezależnych Sztuk Scenicznych (Temps d'Images Festival, Cluj). Zorganizowała kilka pokazów rumuńskich niezależnych sztuk scenicznych w Bukareszcie i Lublinie, serię prezentacji polskich sztuk scenicznych, a w 2016 roku współorganizowała pilotażową edycję Regionalnego Biennale Choreografii w Bukareszcie.
Członkini Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą. Trenerka osób dorosłych, autorka programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych m.in. na temat kształcenia trenerów, współpracy międzynarodowej, wymian młodzieżowych, działalności organizacji społecznych z doświadczeniem pracy szkoleniowej m.in. w Ukrainie, Federacji Rosyjskiej, Gruzji i Tunezji. Autorka i koordynatorka projektów współpracy międzynarodowej z partnerami z Ukrainy, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Węgier i Słowacji.
Ukraiński działacz społeczny, dyrektor Winnickiego Centrum Rozwoju Samorządu Terytorialnego. Współzałożyciel Ogólnoukraińskiej organizacji Sieć Obywatelska „OPORA”. Aktywny uczestnik Majdanu 2013-214. Członek grupy inicjatywnej „Społeczny sektor EuroMajdanu”. Główny ekspert grupy „Elektroniczny urząd” przy Reanimacyjnym Pakiecie Reform, doradca Dyrektora Krajowej Agencji ds. wprowadzania elektronicznych usług w urzędach w Ukrainie.
Urodzony w 1952 roku w Krakowie. Od 2005 dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej w Kijowie i Warszawie. Poprzednio pracował w Fundacji „ZNAK” w Krakowie. Jako dziennikarz relacjonował wydarzenia rumuńskiej rewolucji 1989 roku i konflikt w byłej Jugosławii. Jest autorem dwóch książek na temat Bałkanów. Pracował dla mediów polskich i zagranicznych. Jako ekspert i konsultant do spraw mediów współpracował z European Journalism Centre, Rutgers University of New Jersey, MU Columbia School of Journalism, Uniwersytetem Jagielońskim w Krakowie, IREX Pro Media, Groeningen University i innymi instytucjami. Prowadził szkolenia dziennikarzy w Bośni, Słowacji, Rumunii i na Ukrainie. Odbył anglojęzyczny staż w dzienniku „Fort-Worth Star Telegram” w Teksasie.
 Do końca 1990 pracował w redakcji “Tygodnika Powszechnego” w Krakowie. Od 1982 do 1988 pisał dla wydawanej w podziemiu prasy Solidarności. Do 13 grudnia, 1981 był członkiem redakcji regionalnego dziennika “Gazeta Krakowska”. Zwolniony z pracy w stanie wojennym, praktykował jako psychoterapeuta w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie. Otrzymał dyplom magistra filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Urodzony w 1951 r., lekarz med. (dyplom AM w Warszawie 1974 r.) specjalista psychiatra (1981), rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne superwizor psychoterapii, trener treningów grupowych oraz terapeuta rodzinny, prowadził liczne szkolenia w tym zakresie. Autor, współautor i redaktor szeregu publikacji profesjonalnych i popularyzatorskich. Od lat 80-tych, jako rodzic autystycznego dziecka zaangażowany w działaniach organizacji rodziców na rzecz wszechstronnej pomocy dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Od ponad trzydziestu lat pracuje w tej dziedzinie również jako profesjonalista rozwijając specjalistyczne programy pomocy: terapii, rehabilitacji i edukacji. Współzałożyciel i Prezes Fundacji SYNAPSIS. Dyrektor Ośrodka dla Dzieci z Autyzmem SYNAPSIS przy ul. Ondraszka 3 w Warszawie. Od czerwca 1995 roku członek i stypendysta stowarzyszenia ASHOKA. Inicjator Programu Wczesnego Wykrywania Autyzmu Badabada.
Badacz, ewaluator i animator współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy światem IT, organizacjami pozarządowymi i administracją publiczną, przy poszukaniu rozwiązań technologicznych odpowiadających na potrzeby społeczne. Jako koordynator programu „Koduj dla Polski“ w Fundacji ePaństwo, balansuje między „tech” a „civic. Współpracował z UNDP, Fundacja Malta, Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.
Specjalistka w zakresie Wolontariatu Europejskiego. Koordynatorka projektów Erasmus+: Młodzież.
Dziennikarz mediów Strefy Wolnego Słowa („Gazeta Polska”, „Gazeta Polska Codziennie”, „Nowe Państwo”), reporter, publicysta. Autor książki „Krew i Ziemia. O ukraińskiej rewolucji”. W TVP3 Warszawa współprowadzi autorski program „CHiP - cywilizacja, historia, polityka – rozmowy niecodzienne”. Współtworzy polską sekcję stopfake.org.
Historyk, publicysta, krytyk mediów. Ukończył studia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Chersoniu na południu Ukrainy. Doktorat pt. „Przesiedlenia ludności ukraińskiej na południe Ukrainy w latach 1944-1946”, obronił w roku 2006 na UMCS w Lublinie, będąc stypendystą Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Praca doktorska w wersji książkowej pt. „Wygnani na stepy” wydana w Warszawie („Tyrsa”, 2012). Był redaktorem w ukraińskiej telewizji „5 kanal” (2006-2007) oraz redaktorem działu historii tygodnika „Ukrajińśkyj tyżdeń” (2007-2011). Od roku 2012 do dziś pracuje w pozarządowej ogranizacji Instytut Przekazu Masowego w Kijowie.
Doktor habilitowany ekonomii, profesor - prorektor ds. naukowych i nauczycielskich (działalność międzynarodowa) Tarnopolskiego Narodowego Uniwersytetu Ekonomicznego . Wykształcenie wyższe otrzymał w Tarnopolskiej akademii rolnej (obecnie - Tarnopolski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny) na kierunku "Zarządzanie w administracyji", na tej że uczelni obronił doktorat i habilitację.
Jest profesorem wizytującym Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Międzynarodowy ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Członek Rady Naukowego ds. wyzwań gospodarczych i prawnych rozwoju miast Ukrainy Oddziału gospodarki PAN Ukrainy. Zastępca przewodniczącego komisji naukowo--metodycznej ds zarządzania i administrowania publicznego Rady naukowo--metodycznej Ministerstwa edukacji i nauki Ukrainy.
Autor ponad 300 prac naukowych dotyczących zarządzania gospodarką municypalną , zarządzaniu regionalnemu i samorządowemu. Otrzymał licznei nagrody i stypendia, wśród których : grant Prezydenta Ukrainy dla wsparcia badań młodych naukowców (2009 rok), stypendium Gabinetu Ministrów Ukrainy dla młodych naukowców (2004-2006 rok), zwycięzca konkursu funduszu Scientiae Wratislavienses miasta Wrocław w ramach programu Visiting Professors (2017 rok).
Urodzony 23 sierpnia 1960 w Lesku - ksiądz greckokatolicki, od 2013 Rektor Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Ukończył seminarium duchowne w Lublinie w 1985 (wyświęcony 7 lipca 1985). Pełnił posługę w różnych parafiach greckokatolickich w okolicach Gorlic, później w greckokatolickich parafiach w USA. W latach 1990-1997 dziekan w Jarosławiu. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1990 zdobył licencjat z historii Kościoła, następnie w 1994 obronił doktorat z historii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (praca "Apostolska Admninistracja Łemkowszczyzny, 1934-1947"). Od 1997 pracuje na Ukrainie, najpierw jako rektor greckokatolickiego seminarium duchownego we Lwowie, a następnie od 2009 jako prorektor, a od 2013 jako rektor Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu we Lwowie.
Zainteresowania naukowe: bezpieczeństwo europejskie i międzynarodowe, polityka zagraniczna Ukrainy. Profesor Katedry Badań Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej Użhorodzkiego Uniwersytetu Narodowego. Do 2014 r. – profesor Katedry Stosunków Międzynarodowych i Polityki Zagranicznej Donieckiego Uniwersytetu Narodowego. Autor ponad 400 publikacji naukowych i naukowo-metodycznych. Wybrane prace: „Euroatlantycka integracja Ukrainy” (Donieck, 2008), „Bezpieczeństwo międzynarodowe i europejskie a Ukraina” (Donieck, 2008), „Ukraina a NATO: organy władzy państwowej, sądowej i systemu organów ścigania jako przewodni uczestnicy integracji europejskiej i euroatlantyckiej Ukrainy” (Kijów, 2008), „Globalizacja bezpieczeństwa” (Donieck, 2011), „Sojusz Północnoatlantycki: historia, funkcje, struktura, stosunki z Ukrainą” (IwanoFrankiwsk, 2013), „Transformacja stosunków politycznych i zarządzania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji europejskiej oraz doświadczenia dla Ukrainy” (Iwano-Frankiwsk, 2013), „Wschód i Południe Ukrainy: czas, przestrzeń, społeczeństwo” (Kijów, 2014).
Posiada ponad 5 latnie doświadczenie w zarządzaniu projektów naukowych i innowacyjnych, oraz projektów międzynarodowej współpracy naukowo-technicznej. Koordynator regionalnego naukowo-technicznego programu Innowacyjnego rozwoju obwodu Brzeskiego. Konsultant w zakresie logistyki, biznesu-planowania, biznesu-analizy i zarządzania strategicznego. Obszar realizacji projektów, w których uczestniczy to: budownictwo, ekologia, alternatywne źródła energii, bezpieczeństwo ruchu drogowego, rozwój przedsiębiorczości i StartUP wspólnie z instytucjami naukowymi i oświatowymi Kazachstanu, Polski, Ukrainy, Litwy, Niemiec, Włoch, Anglii, Szwecji, Hiszpanii oraz innych państw.
Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego i Gospodarki Światowej Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego (obecnie Uczelnia Łazarskiego), absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Doktoryzował się w Instytucie Studiów Politycznych PAN (2014). Wykładowca w programie studiów anglojęzycznych Uczelni Łazarskiego z podwójnym dyplomem z Coventry University, na kierunkach: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, stosunki międzynarodowe. Od 2004 roku wykładowca na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego. Jego obszary badawcze to: teoria ordoliberalizmu i społecznej gospodarki rynkowej, niemcoznawstwo, transformacja systemowa w Polsce, zrównoważony rozwój oraz integracja europejska.
Pracuje w niemieckim Instytucie ds. Międzynarodowych i Bezpieczeństwa. Obszarami jej zainteresowań badawczych są: Federacja Rosyjska, Ukraina, Partnerstwo Wschodnie UE, ze szczególnym uwzględnieniem ukraińskiej polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz stosunków UE-Rosja. Zajmuje się także rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Europie Wschodniej, promowaniem demokracji oraz rolą praw człowieka w polityce zagranicznej. Uzyskała stopień doktora nauk politycznych na Uniwersytecie w Mannheim. Była wykładowcą w Katedrze Nauk Politycznych i Historii Współczesnej Uniwersytetu w Mannheim oraz pracownikiem naukowym w Centrum Europejskich Badań Społecznych w Mannheim.
Adiunkt Katedry Nauk Politycznych, Dziekan Wydziału Studiów Politycznych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Narodowego „Akademia Ostrogska” (Ostróg, Ukraina). Prezes organizacji pozarządowej „Szkoła Analizy Politycznej POLIS”. Sfery zainteresowań: studia europejskie, partie polityczne i systemy partii politycznych, systemy wyborcze i zachowanie wyborców, ilościowe metody badawcze.
Doktor nauk filozoficznych, redaktor czasopisma pt. Nietykalny zapas. Debata o polityce i kulturze, docent Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego.
Doktor nauk politycznych, wykładowca Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Ekonomii.
Prof. Jerzy Buzek – w latach 1997–2001 poseł na Sejm III kadencji oraz Prezes Rady Ministrów, od 2004 r. poseł do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji, w latach 2009–2012 jego Przewodniczący będący pierwszą osobą na tym stanowisku pochodzącą z państw byłego Bloku Wschodniego. Profesor nauk technicznych. Wprowadził Polskę do struktur NATO w 1999 r. Zapoczątkował negocjacje akcesyjne z Unią Europejską w 1997 r. Pod koniec lat '90 zainicjował doroczny konkurs Pro Publico Bono na najlepszą inicjatywę obywatelską w Polsce. W latach 2002-2004 piastował funkcję prorektora ds. Nauki Akademii Polonijnej w Częstochowie. Jest założycielem Polonijnej Szkoły Dyplomacji i Fundacji na Rzecz Rodziny. Reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. W Parlamencie
Europejskim w latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Ukraina, jak również Delegacji stosunków z krajami Azji Południowo-Wschodniej i ASEAN. Przewodniczy komisji przemysłu, badań naukowych i energii oraz tzw. Konferencji Przewodniczących Komisji. Jest też członkiem podkomisji bezpieczeństwa i obrony oraz delegacji do spraw stosunków ze zgromadzeniem parlamentarnym NATO oraz zastępcą w komisji spraw zagranicznych, delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia jak i delegacji do
zgromadzenia parlamentarnego Euronest. W roku 2008 w rankingach tygodnika „Wprost” i dziennika „Rzeczpospolita” został uznany za najlepszego polskiego eurodeputowanego.
Przez 24 lata pełni funkcję Administratora Miasta Camas. Jego poprzednie doświadczenia obejmowały siedem lat pracy na stanowisku miejskiego menedżera niepodległości w stanie Oregon; pracę jako dyrektor wykonawczy korporacji non-profit; a także nauczanie w szkole średniej w Kalifornii. Był zaangażowany we współpracę pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a polskimi gminami. W latach 1998-99 pełnił funkcję doradcy miejskiego w Polsce. Lubi swoją pracę i wierzy, że każda osoba może przyczynić się do pozytywnych zmian. Jako Administrator Miasta posiada wykształcenie podobne do innych menedżerów miast: stopień licencjata otrzymany na Uniwersytecie Kalifornijskim a także studia magisterskie z zakresu edukacji oraz administracji publicznej (MPA). Pan Halverson mówi po niemiecku, hiszpańsku i trochę po polsku. Lubi podróżować i grać w golfa.
Doświadczony polityk, od lat skutecznie działającym na arenie krajowej i międzynarodowej. Z wykształcenia - lekarz medycyny (Akademia Medyczna w Krakowie) oraz historyk sztuki (Uniwersytet Jagielloński). Obecnie wykłada w Katedrze Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi również wykłady na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autor ponad dwudziestu publikacji poświęconych polityce zagranicznej i bezpieczeństwu międzynarodowemu.
Od 2004 do 2007 poseł do Parlamentu Europejskiego, poseł na Sejm IV kadencji, w latach 2007–2011 minister obrony narodowej. Od 2011 do chwili obecnej reprezentuje Kraków i jego mieszkańców w Senacie.
Ukończył Politechnike Uralską, kierunek — Urządzenia radioelektroniczne . W 1986 roku brał udział w likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, po czym nastąpiło pogorszenie zdrowia - utracił wzrok. Zaczynając z 1994г. zajmuje się biznesem - zorganizował pracę przedsiębiorstwa welobranżowego "Barkos", wchodzącego w skład zjednoczenia "Białoruska stowarzyszenie osób z niepełnosprawnością". Zatrudnia 100 osób, połowa pracowników maróżne stopnie nieprłnosprawności. Aktywnie zajmuje się projektami społecznymi skierowanymi na adaptację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Przewagę oddaje obronie praw osób z niepełnosprawnością i oraz zapełnieniu im możliwości pracy i udziału w życiu społecznym. Jest zwolennikiem działalności gospodarczej i wolności demokratycznych obywateli Białorusi.
Adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych Krajowego Uniwersytetu Badawczego Wyższej Szkoły Ekonomicznej, ekspert Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej w Moskwie.
Politolog, nauczyciel w Moskiewskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej, ekspert Moskiewskiej Szkoły Edukacji Obywatelskiej w Moskwie.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję