KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Prelegenci 2016

- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Naukowiec specjalizujący się w tematyce ukraińskiej; stały współpracownik Nowej Europy Wschodniej; redaktor naczelny wydawanego w Pradze miesięcznika UkraińskijŻurnał. Od grudnia 2013 r. relacjonuje wydarzenia na Ukrainie dla: TVP Info, Polsat News, TVN24, Radio Tok.fm, Polskie Radio, rozgłośni regionalnych. Od kwietnia 2014 r. jest korespondentem Gazety Wyborczej na Ukrainie. Był na Majdanie, na Krymie i od początku konfliktu na wschodzie Ukrainy. W konkursie Grand Press, został wybrany Dziennikarzem Roku 2014.
Ukończył Wydział Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. W 1997 r. rozpoczął pracę w MZS Ukrainy. Pracował w Kijowie, jak też w Ambasadach Ukrainy w Turcji i Polsce. Od 2010 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Unii Europejskiej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy. Jako członek ukraińskiej delegacji uczestniczył w negocjacjach nad umową stowarzyszeniową Ukrainy z UE. Odpowiedzialny za wdrożenie umowy stowarzyszeniowej, dialog nt. ruchu bezwizowego, handlu, współpracy ekonomicznej i sektorowej pomiędzy Ukrainą a Unią Europejską.
Proboszcz parafii greckokatolickiej w Lublinie, wykładowca KUL, członek: Komisji Polsko – Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, sekretariatu Kapituły Pojednania Polsko-Ukraińskiego, zarządu Stowarzyszenia Ratowania Cerkwi w Baligrodzie, Rady Programowej Muzeum Wsi Lubelskiej, sekretariatu Kapituły im. bł. Emiliana Kowcza, zarządu Komitetu Ratowania Kościoła św. Mikołaja w Wyżnianach.
Zainicjował i sukcesywnie realizuje transgraniczne projekty wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej pod nazwą: „Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa” oraz koncerty-festiwale „Granica-Kordon”.
Działalność ks. dr Batrucha skupia się w kilku obszarach: dialog z przeszłością, dialog międzyreligijny, dialog społeczny, dialog kultur, dialog tradycji, dialog międzypokoleniowy oraz dialog poznawczo-analityczny.
Od 2005 roku urzędnik Komisji Europejskiej: w latach 2005-2008 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce, w latach 2008-2015 w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Niemczech. Przed objęciem funkcji urzędnika w Komisji Europejskiej, dziennikarz w Polskim Radiu oraz korespondent Financial Times Deutschland w Polsce i Gazety Wyborczej na Węgrzech. Liczne publikacje w prasie polskiej i niemieckiej. Autorka badań dla Instytutu Spraw Publicznych na temat przygotowania polskiej administracji do wykorzystania funduszy strukturalnych oraz stosunków polsko-niemieckich. Obrona pracy doktorskiej na Uniwersytecie Wrocławskim na temat "Polsko-niemieckie pogranicze w procesie integracji europejskiej" (2008).
Ukończył studia nauk politycznych, prawa międzynarodowego i historii Europy Wschodniej na uniwersytetach w Ratyzbonie i Monachium. Pracownik naukowy w zespole badawczym Europa w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu w Moguncji. Pracował na Wydziale Politycznym w Ambasadzie w Moskwie; Kennedy School of Government, Harvard University (MPA); Departament ds. Rozbrojenia i Kontroli Zbrojeń, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; Wydział Planowania, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; kierownik Wydziału Prasowego i zastępca kierownika Wydziału Politycznego w Ambasadzie w Pekinie; zastępca kierownika Wydziału Politycznego w Ambasadzie Waszyngtońskiej; kierownik Referatu ds. Rosji, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Partnerstwa Wschodniego, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych ; od 1 lipca 2015 r. Minister Pełnomocny Ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce.
Urodzony w 1980 w Hrubieszowie; redaktor działu wschodniego i felietonista "Kultury Liberalnej"; pracownik Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL, historyk, komentator radiowo-telewizyjny i publicysta. Stypendysta miedzy innymi: Harvard Ukrainian Research Institute. Mieszka w Warszawie i Lublinie.
Współautor i koordynator projektów polsko-ukraińskich z zakresu administracji publicznej, konsultant wdrożeń Systemu Zarządzania Jakością w ukraińskich samorządach, auditor wewnętrzny PN-EN ISO 9001:2000, współrealizator "Polsko-ukraińskiego i ukraińsko-polskiego glosariusza terminów administracji publicznej"; pomysłodawca i redaktor publikacji „Rozwiązania systemowe Lublina i ukraińskich miast w zakresie nowoczesnego samorządu”.
Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta Lublin jako kierownik Referatu ds. projektów międzynarodowych, bardziej praktyk niż teoretyk, zarządzanie projektami, współpraca z samorządami polskimi i ukraińskimi bardziej z pasji niż obowiązku.
Szkoleniowiec z zakresu finansowania międzynarodowych programów partnerskich w obszarze samorządowym, kulturalnym i obywatelskim oraz przygotowywania wniosków aplikacyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego i organizacji obywatelskich w Polsce i w Ukrainie.
Inicjator i współtwórca polsko-ukraińskich organizacji obywatelskich i partnerstw samorządowych.
Kierownik projektów w Wydziale Projektów Nieinwestycyjnych Urzędu Miasta Lublin. Odpowiedzialna za przygotowanie i realizację międzynarodowych projektów z zakresu współpracy z nauką i biznesem oraz integracji cudzoziemców w Lublinie
Doktor nauk politycznych, profesor, Przewodniczący Katedry nauk politologicznych na Przykarpackim narodowym uniwersytecie im. Vasila Stefanyka (Iwano-Frankiwsk). Od 2005r.- zastępca dyrektora Naukowego Centrum informacyjno – analitycznego NATO, a od 2011 do 2014r. Dyrektor Naukowo Metodycznego Centrum Badań Politycznych i Integracji Europejskiej na tymże Uniwersytecie.
Koordynatorka projektów dotyczących rozwoju regionu i o charakterze współpracy transgranicznej.
Członkini grupy eksperckiej oceny projektów w ramach konkursów ogłoszonych przez Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska”, Lwowską Radę Obwodową, Starosambirską Radę Rejonową oraz Stowarzyszenia samorządów lokalnych „Euroregion Karpaty – Ukraina” w latach 2010–2013.
Jest aktywną działaczką społeczną: członkinią Rady Stowarzyszenia Międzyregionalnego „Euroregion Karpacki”, założycielką organizacji pozarządowej „Agencja rozwoju regionalnego Euroregionu Karpaty – Ukraina”, prezeską zarządu organizacji pozarządowej „Centrum partnerstwa europejskiego” oraz członkinią Rady koordynacyjno-doradczej do spraw współpracy transgranicznej i rozwoju regionów.
Politolog, wykładowca na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym, a także tożsamością kulturową i relacjami kulturowymi na Bałkanach i w Europie Środkowo-Wschodniej. Wieloletni współpracownik organizacji pozarządowych i komentator wydarzeń międzynarodowych.
Dziś prowadzi własną działalność gospodarczą, specjalizującą się w ułatwianiu partnerom polskim i zagranicznym inwestowanie i prowadzenie biznesu w Polsce i za granicą.
Wcześniej - minister gospodarki i minister gospodarki i pracy w rządach Leszka Millera i Marka Belki, m.in. prowadził negocjacje z Komisją Europejską przed aktem akcesyjnym Polski do Unii, negocjował warunki offsetu, tworzył warunki dla funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, współtworzył programy ratunkowe dla przedsiębiorstw, m.in. FSO Żerań, wdrażał system zachęt dla lokowania zagranicznych inwestycji w Polsce (efekt: fabryki Bridgestone, LG).
Jako poseł na Sejm RP kierował m.in. Komisją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Komisją Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tworzył i wdrażał programy wspierania małych i średnich firm, odpowiadał za wprowadzanie w życie narodowej strategii rozwoju oraz regionalnych programów wsparcia.
Od 2007 r. jest Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz współpracy ekonomicznej między Polską i Ukrainą oraz budowania systemu demokratycznego. Ponadto Paweł Prokop jest Szefem przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w
Lublinie.
Autor programów współpracy międzynarodowej (między innymi z partnerami włoskimi, niemieckimi, ukraińskimi, rosyjskimi, gruzińskimi, azerskimi i tadżyckimi). Doradca Prezydenta Lublina ds. współpracy transgranicznej i partycypacji społecznej. Szef Rady Programowej Centrum Kompetencji Wschodnich. Audytor Systemów Zarządzania Jakością. Trener i konsultant, specjalista w zakresie coachingu organizacyjnego i tworzenia strategii rozwoju dla instytucji sektora publicznego, pozarządowego i komercyjnego. Szef przedstawicielstwa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w
Lublinie.
Związana z Wydziałem Politologii UMCS od lat 90-tych XX wieku. Obecnie pracuje jako wykładowca w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych. Odbyła pobyty naukowe i jako profesor wizytujący w wielu instytucjach akademickich w Europie i Stanach Zjednoczonych, m.in. Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University; Rutgers University; Nuffield College at Oxford University, University of Reykjavik. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na badaniu instytucjonalnych i prawnych aspektów procesów transformacji systemowej. Jest specjalistką w zakresie praw człowieka, praw mniejszości narodowych, językowych i etnicznych, demokracji lokalnej, społeczeństwa obywatelskiego, jak również sektora pozarządowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Autorka i redaktorka wielu publikacji naukowych.
Łączy badania naukowe i pracę dydaktyczną z pracą w dziedzinie polityki publicznej i współpracy rozwojowej. Pełniła funkcje ekspertki i konsultantki w wielu instytucjach publicznych na poziomie samorządowym i rządowym, w organizacjach pozarządowych oraz organizacjach międzynarodowych, m.in. z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, OBWE-Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka, US-Ukraine Foundation oraz Fundacją Inicjatyw Menadżerskich. Jest członkinią Rady Centrum Kompetencji Wschodnich (CKM), think-tanku promującego efektywną i zrównoważoną współpracę oraz stymulujący dialog pomiędzy lokalnymi i regionalnym podmiotami publicznymi i społecznymi w państwach UE i Europy Wschodniej oraz Azji Centralnej.
Katedra Socjologii I Politologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Woroneskiego, Woroneż, Rosja Profesor Socjologii i Nauk Politycznych Państwowego Uniwersytetu w Woroneżu, doktor nauk politycznych.
2000 - ukończył studia na Wydziale Historii Uniwersytetu Państwowego w Woroneżu.
2004 - obronił pracę na stopień doktora nauk politycznych. Temat pracy doktorskiej: "System polityczny postsowieckiej Rosji (tendencje, przeciwności i mechanizmy stabilizacji)".
2007-2009 - Przewodniczący Parlamentu Młodzieży Regionu Woroneskiego.
2009-2011 - Przewodniczący komisji do spraw edukacji, nauki i innowacyjności młodzieży w Młodzieżowej Izbie Społecznej działającej w ramach Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej.
2009-2014 - Doradca w Oddziale projektowo-programowej działalności młodzieży przy Departamencie Edukacji, Nauki i Polityki w stosunku do młodzieży regionu Woroneskiego
Zainteresowania badawcze: metodologia systemowa, opozycja polityczna w postsowieckich i postsocjalistycznych krajach (Rosja, Ukraina, Polska).
Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej.
Wieloletni prezes Fundacji Edukacja dla Demokracji. Autor programów szkoleniowych i publikacji poświęconych edukacji obywatelskiej i pracy organizacji pozarządowych.
Doświadczony trener oraz administrator projektów pomocowych. Członek Steering Committee Civitas International (1975–2000), World Movement for Democracy (2000– 2007) oraz władz Grupy Zagranica.
W latach 2007–2011 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, a następnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Za pracę w organizacjach pozarządowych dwukrotnie wyróżniony nagrodą POL-CUL Foundation, kawaler mongolskiego Medalu Wolności oraz Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.
Doktor habilitowana, pracuje w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Prowadzi badania z zakresu stosunków międzynarodowych na obszarze poradzieckim, polityki zagranicznej Polski oraz teorii stosunków międzynarodowych. Autorka wielu publikacji, m.in.: Polityka Federacji Rosyjskiej na obszarze WNP (2006); Rywalizacja mocarstw na obszarze poradzieckim (2013); Konfliktowość w stosunkach polsko-rosyjskich jako stygmat geopolityczny, w: S. Bieleń, A. Skrzypek (red.), Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (2012); Взаимное восприятие поляков и русских, w: Pocсийcко-польские отношения в зеркале геополитических концепции (2015).
Członek Rady Koordynacyjnej Zgromadzenia Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ukrainy, wykładowca na Kijowskim Uniwersytecie Prawa.
Zainteresowania: trójstronne relacje Ukraina - Europa - Rosja; transformacje demokratyczne, kampanie polityczne, społeczne i wyborcze; antykorupcyjne mechanizmy wpływu społeczeństwa obywatelskiego na politykę państwa.
Autor około 50 artykułów na tematy polityczne i gospodarcze, które zostały opublikowane w ukraińskich, amerykańskich i rosyjskich mediach (np. "Dzerkalo Tyzhnia", "Ukraińska Prawda", "Den'", "Holos Ukrainy", "Skhid", "The Harriman Review", "Komsomolskaja Prawda").
Uczestniczył i był prelegentem w ponad 100 międzynarodowych konferencjach dotyczących gospodarki, polityki i problemów bezpieczeństwa w 14 krajach Europy, Azji i Ameryki Północnej.
Oleksandr Maslak - urodził się w 1977 roku w Kijowie. Studiował na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenki (wydział filozofii). W 2010 obronił dysertację doktorska nt. filozofii prawa naturalnego. Wykładał nauki filozoficzne i polityczne na różnych kijowskich uczelniach. W 2011-12 był stypendystą Fundacji im. Krzysztofa Skubiszewskiego, miał staż naukowy na Uniwersytecie Warszawskim. Teraz pracuje w Centrum Edukacji Humanistycznej Narowodej Akademii Nauk Ukrainy. Jest członkiem nieformalnego analitycznego zespołu “Rubicon”. Zajmuje się konsultingiem politycznym dla różnych partii na Ukrainie. Jest zwolennikiem ukraińskiej konserwatywnej tradycji politycznej (szkoły W. Lipińskiego).
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności: analiza porównawcza; aparat zarządzania w samorządach terytorialnych: polskie doświadczenia; analiza polityki wspierania społeczności lokalnych jako części składowej polityki regionalnej w obwodzie lwowskim; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego.
Pochodzi z południa Ukrainy. Współpracuje z media w Polsce, na Ukrainie, Czechach. Intresuje się relacjami polsko-ukraińskimi w perspektywie historycznej jak też współczesnej. W ramach pracy analitycznej w IMI prowadzi monitoryng mediów ukraińskich na przedmiot obecności w nich języka wrogości, dotrzymania standardów dziennikarskich oraz przypadków zamieszczenia krypto-reklamy.
absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Pracuje w Studium Europy Wschodniej Wydziału
Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i w Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. W latach 2006-2010 radca Ambasady RP w Kijowie. Jej rozprawa habilitacyjna Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości (wyd. 2003), wyróżniona została Nagrodą „Przeglądu „Przeglądu Wschodniego” (2003) i Nagrodą im. Jerzego Giedroycia (2004). Ostatnia książka "Odwaga i strach" została nagrodzona w Polsce (nagroda literacka m. Warszawy, X 2015) i Ukrainie (Grand Prix Forum Wydawców we Lwowie). Jest również autorką wielu esejów i tekstów krytyczno-literackich na łamach m.in.: "Więzi", "Znaku", "Kultury", Zeszytów Historycznych", "Kresów", "Literatury na świecie" oraz wielu czasopism wydawanych na Ukrainie.
Specjalizuje się w stosunkach polsko-ukraińskich w XX w., ukraińskiej emigracji politycznej na Zachodzie po II wojnie światowej, problematyce wyznaniowo-narodowej na terenie Lubelszczyzny w XIX-XXI w., publikował po polsku i ukraińsku m.in. w "Tygodniku Powszechnym", "Ukraińskim Almanachu", "Ukrajina Moderna”.
Politolog i ekonomista, edytor i analityk z bogatym doświadczeniem w świecie nauki i think tanków w Europie i USA, autorka ponad 60 publikacji, prezentowała swój dorobek na forum wielu instytucji w Europie i USA, w tym na Kapitolu. Była stypendystka DAAD oraz Marie Curie Fellowship została również wyróżniona możliwością prowadzenia badań naukowych w London School of Economics oraz na New York University. Dr Visvizi, badacz naukowy, analityk polityczno-gospodarczy i wykładowca, specjalizuje się w czterech powiązanych ze sobą obszarach badawczych: ekonomia polityczna integracji europejskiej, w tym kryzys w Grecji; polityka, gospodarka i bezpieczeństwo w Europie Środkowej, szczególnie w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4); bezpieczeństwo międzynarodowe, w tym relacje transatlantyckie, oraz teoretyczny wymiar tychże zagadnień.
Działacz kulturalny, speaker. Właściciel i dyrektor artystyczny studia graficznego SuperGraphica. Współzałożyciel organizacji pozarządowej „Kongres Aktywistów Kultury”. Facylitator programu British Council pt. Active Citizens. Doradca i wykładowca kursu Creative Management Camp zorganizowanego przez klaster kreatywny „Art-zavod Platforma” (Kijów). Zajmuje się badaniem kultury wizualnej i kształtowaniem stałego wpływu designu na rozwój kultury, gospodarkę i przemysły kreatywne.
Operator obrazu filmowego i realizator TV, autor zdjęć do filmów dokumentalnych, teledysków, cyklicznych programów telewizyjnych i cykli dokumentalnych, m.in. „Trudna pamięć”, „Ostatni taki Żyd”, „Sprawiedliwi”, „Man of the Glaciers”. Jego prace eksponowano na zbiorowych i indywidualnych wystawach fotograficznych, m. in. w Galerii "Obok ZPAF" w Warszawie.
Urodzona i mieszkająca w Londynie dokumentalistka. Jej filmy dotyczą historii i bieżących wydarzeń politycznych. Dokumentuje zarówno wielką politykę międzynarodową, jak i bada jednostkowy los postaci, które przewijają się przez jej filmy. Reżyserowała i współrealizowała filmy i seriale dokumentalne dla BBC, brytyjskiego Channel Four i Discovery
Dr Tom Fleming jest wiodącym międzynarodowym ekspertem w dziedzinie kreatywnej gospodarki, polityki kulturalnej i twórczej miast i regionów. Jego działalność zawodowa jest skoncentrowana wokół doradztwa rządom, miastom i instytucjom na całym całym świecie w zakresie opracowywania skutecznych badań, polityk, strategii i działań całej gospodarki kreatywnej. Tom Fleming przeprowadził badania dotyczące strategii w wielu regionach świata, ze szczególnym uwzględnieniem Europy, Rosji, Azji Południowo-Wschodniej, Karaibów, Afryki subsaharyjskiej i Bliskiego Wschodu. Pośród jego najważniejszych klientów znajdują się Bank Światowy, UNESCO, Komisja Europejska, British Council, rządy oraz samorządy w wielu państwach, organizacje publiczne i pozarządowe, a także instytucje dotujące działalność kulturalną i filmową. Tom Fleming jest dyrektorem uznanej brytyjskiej agencji konsultingowej "Tom Fleming Creative Consultancy", zajmującej się doradztwem w zakresie gospodarki kreatywnej i kultury oraz działalnością badawczą. Kieruje multidyscyplinarnym i wielojęzycznym zespołem realizującym projekty na całym świecie. Prowadził liczne programy badawcze w ponad 60 państwach i 300 miastach i regionach.
Członek Gildii Restauratorów Tarnopola oraz Stowarzyszenia Artystycznego „Koza”, które realizuje wiele pomysłów, projektów i wydarzeń artystycznych, a także wspiera i promuje różne gatunki sztuki współczesnej.
W 2006 roku współtworzył i pełnił funkcję redaktora naczelnego almanachu literatury "Papierowa kukułka". W latach 2008-2012 był koordynatorem festiwalu literackiego "Pociąg do Jaremcze", łączącego w sobie różne dziedziny współczesnej kultury, między innymi literaturę, sztuki wizualne i muzykę. W 2013 roku rozpoczął projekt tłumaczeniowy "Babilońska biblioteka", którego głównym celem jest przetłumaczenie na język ukraiński znanych XX-wiecznych powieści oraz stworzenie we współpracy z młodymi artystami wysokiej jakości projektu graficznego tych książek.
W 2015 roku uczestniczył w stypendium Gaude Polonia w Warszawie, w ramach którego w ciągu 6 miesięcy pod okiem polskiego poety i tłumacza Bohdana Zadury pracował nad swoim projektem "Obserwator". W tym samym roku jako członek organizacji "Tepłe Misto" został kuratorem rezydencji artystycznych w Iwano-Frankiwsku, w ramach których zaprosił do współpracy między innymi Pawła Althamera z projektem "Kongres Rysowników" i Sławomira Zbioka Czajkowskiego z projektem artystycznym "Świeżo malowane".
Doświadczona koordynatorka, kuratorka, producentka i scenarzystka projektów kulturalnych i muzealniczych. Absolwentka Instytutu Historii UW. Pracowała w warszawskich instytucjach kultury i warszawskim samorządzie, m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego, Domu Spotkań z Historią, Centrum Nauki Kopernik, Urzędzie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Muzeum Warszawy. Zrealizowała m.in. “REBLOK Blokowiska Reaktywacja”, seminarium polskoniemieckie “Kultura Pamięci w Polsce i w Niemczech w XX wieku”; współtworzyła trzy edycje Festiwalu Niewinni Czarodzieje; prowadziła projekty wydawnicze: “Przewodnik po Warszawie filmowej”, “Przewodnik po warszawskich blokowiskach”, Antologia komiksu “44”. Współtworzyła gry miejskie i spotkania tematyczne poświęcone Warszawie. Od kwietnia 2013 r. do listopada 2015 r. kierowniczka Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy. Jest autorką realizowanego w nim programu “Laboratorium miasta” oraz "Laboratorium muzeum" (www.laboratoriummuzeum.pl), w tym m.in. Sali Jednego Eksponatu. Kuratorka wystawy ”Reinefarth w Warszawie. Dowody zbrodni”, "Pamiętnik massażystki, czyli przestrzenie intymne Warszawy przełomu XIX i XX w.".
Redaktor, inicjator i szef podziemnej „Karty” (od 1982 roku) i niezależnego Archiwum Wschodniego (od 1987), prezes Ośrodka KARTA (od 1990, obecnie organizacja pożytku publicznego), przewodniczący Rady Programowej Domu Spotkań z Historią (od 2006), przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie (od 2014). Redaktor naczelny kwartalnika „Karta” i wydawnictwa KARTY, autor, współautor, redaktor i wydawca kilkuset publikacji i kilkudziesięciu wystaw. Inicjator archiwistyki społecznej, programów dokumentacji imiennej „Indeks Represjonowanych” oraz „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”.
jest artystą, kuratorem i menadżerem kreatywnym. Studiował sztukę filmową w Tbilisi, uzyskał tytuł magistra fotografii na Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Antwerpii (Belgia). Prace artystyczne Tseretelego to dwu-, trzy- i czterowymiarowe obiekty o przemyślanej organizacji przestrzennej. Artysta zajmuje się mediami cyfrowymi oraz mediami opartymi na czasie, a także malarstwem, rysunkiem i mediami trójwymiarowymi. Jest ponadto kuratorem wystaw i tworzy aranżacje artystyczne przestrzeni publicznych i prywatnych.
Wato Tsereteli był kuratorem międzynarodowej wystawy sztuki „Appendix”, jak też licznych wystaw i projektów w Gruzji oraz za granicą. W 2010 r. założył Centrum Sztuki Współczesnej Tbilisi (Center of Contemporary Art Tbilisi). Jest to wędrująca instytucja, która zajmuje opuszczone przestrzenie i przeobraża je w miejskie twórcze strefy rekreacyjne. Centrum pełni rolę platformy edukacyjnej, badawczej i wystawienniczej dla artystów i osób zawodowo związanych ze sztuką. Centrum Sztuki Współczesnej Tbilisi zorganizowało kilka wystaw i prezentacji artystów z Gruzji i zagranicy. W 2012 r. Tsereteli zainicjował Tbiliskie Triennale – długoterminowy projekt skupiający się na działalności edukacyjnej i badawczej. W pierwszej edycji Tbiliskiego Triennale pt. „Offside Effect” wzięli udział 13 niezależnych szkół artystycznych z całego świata, z kolei druga, zatytułowana „SOS Self Organized Systems”, poświęcona była rozmaitym formom i strategiom nad zjawiskami samoorganizacji i własnej inicjatywy.
Twórca i dyrektor Ośrodka Działań Artystycznych dla dzieci i młodzieży „Dorożkarnia”, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie. W roku 1985 założyła amatorski teatr muzyczny „Pantera”. Od 1988 r. realizuje międzynarodowe projekty. Autorka programów radiowych i telewizyjnych promujących twórczość dziecięcą i młodzieżową. Twórczyni Festiwalu „Dziecięca Stolica”. Realizuje warsztaty z zarządzania kulturą oraz projekty teatralne w lokalnych społecznościach. Jest członkiem European Network of Cultural Centres, Zrzeszenia Animatorów Kultury Forum Kraków, wcześniej była ekspertem Instytutu Teatralnego; MKiDN, NCK, Komisji Dialogu Społecznego. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze Akademii Teatralnej i Zarządzania Kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest laureatką Nagrody Fundacji Rozwoju Edukacji Lokalnej za Inicjatywy Kulturalne w 2015r za stworzenie miejskiego portalu www.edukacjakulturalna.pl, jako wsparcia dla animatorów, edukatorów i nauczycieli.
psycholog, od 10 lat zajmujący się pomocą dla uchodźców i uchodźczyń i cudzoziemek i cudzoziemców. Prezes fundacji Przestrzeń Wspólna. Wieloletni współpracownik Fundacji „Ocalenie”, obecnie związany z fundacją „Różnosfera” i inicjatywą „Chlebem i solą”. Zainteresowany kwestią mowy nienawiści i języka wrogości w mediach. Przeciwnik politycznej poprawności w formie obecnie prezentowanej.
Prezes Zarządu Fundacji Twórczości, Edukacji i Animacji Młodzieży - "Teatrikon". Filolog ukraiński. Pomysłodawca i wieloletni koordynator młodzieżowych Spotkań Teatralnych "Zwierciadła" oraz ogólnopolskiej sieci Spotkajmy Się Teatralnie. Koordynator Nocy Kultury w latach 2013-2014, stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2013 w kategorii animacja kultury i stypendysta Prezydenta Miasta Lublin w 2015. Pomysłodawca i koordynator projektu "Lokomotywy". Zapalony działacz NGO, uczestnik wielu projektów animacyjnych, doświadczony w pracy z młodzieżą oraz w koordynowaniu prac projektowych. Absolwent kursu NGO Master, laureat Lubelskich Wyróżnień Kulturalnych "Żurawie" 2012 w kategorii animacja kultury, prelegent TEDxLublin 2014. W latach 2010-2015 stały współpracownik Warsztatów Kultury w Lublinie oraz współkoordynator Inkubatora Animacji Kultury – rocznego programu edukacyjnego dla animatorów kultury w Lublinie. Członek Rady Programowej Teatru im. H. Ch. Andersena w Lublinie oraz Społecznej Rady Pracodawców przy Wydziale Pedagogiki UMCS Lublin.
Współtwórca „Strategii Lublin 2020” wytyczającej kierunki rozwoju najważniejszego miasta w Polsce Wschodniej. Inicjator programu Study in Lublin, Lubelska Wyżyna IT oraz Klastra Usług Medycznych i Klastra Life Science (wszystkie inicjatywy w Lublinie)
Ekspert i praktyk w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz zarządzania strategicznego, w tym strategii miast i inwestycji zagranicznych. Równolegle pracuje od 2009 roku w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH w Warszawie. Autor i współautor ponad 100 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju miast, biznesu międzynarodowego oraz zarządzania przedsiębiorstwem, w tym licznych artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich (m.in. Cross Cultural Management, Managing Service Quality, Marketing Education Review, Chinese Management Studies). Wyniki swoich prac prezentował podczas konferencji i wykładów w kilkudziesięciu krajach świata (Chiny, USA, Rosja, Ukraina, Gruzja, Portugalia itp.). Członek Global Advisory Board w Center for Leadership and Management na amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa.
Absolwentka fizyki, studiów MBA i prestiżowej Szkoły Liderów PAFW, członkini Stowarzyszenia Absolwentów UMCS, rotariańskiego Klubu Inner Wheel oraz Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Zamoyskich w Kozłówce.
Marta Kurowska ma duże doświadczenie w działalności społecznej; działa w Radzie Dzielnicy Wieniawa, w organizacjach pozarządowych i na rzecz całego środowiska aktywistów społecznych.
Jako Przewodniczącą Zarządu Dzielnicy Wieniawa dostała prestiżową nagrodę Super Samorząd 2012 za przygotowanie wspólnie z mieszkańcami koncepcji Placu Zabaw Generała Sowińskiego. Zainicjowała i prowadziła trudne konsultacje projektów przebudowy kluczowych dla dzielnicy ulic.
W fundacji tu obok koordynowała przygotowanie społecznego planu zagospodarowania doliny Czechówki na Wieniawie i projektu "Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy infrastruktury pieszej", w którym na drodze konsultacji z mieszkańcami i urzędnikami wypracowany został społeczny wkład do projektu lubelskich standardów pieszych.
Od 5 lat realizuje autorski program wolontariatu kultury plus, służący wspieraniu aktywności społecznej i kulturalnej starszych mieszkańców. Marta Kurowska wysoko ceni społeczną i kulturalną aktywność ludzi, których motorem jest pasja i poczucie misji. Jest członkinią Rady Programowej Dzielnicowego Domu Kultury Węglin, Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Rady Kultury Przestrzeni i Forum Kobiet Lublina przy Prezydencie Miasta Lublin.
W grupie ABM Greiffenberger od roku 2013, odpowiedzialny za całość projektu „greenfield” uruchomienia produkcji na Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Lublinie włączając w to zatrudnienie całości 130 osobowego zespołu współpracowników, przeprowadzenie szkolenia w Niemczech, nadzór nad projektem i wykonaniem budynku BTS Fabryki w Lublinie oraz instalacji technologii i uruchomienie produkcji. Od 15 lat związany z obszarem zarządzania produkcją we wszystkich jej aspektach, jako szef pionu produkcji, utrzymania ruchu czy logistyki. Jako dyrektor zarządzający kierował zakładem produkcyjnymi w grupie Armatura S.A., a wcześniej pracował na rzecz grupy Ball Packaging Europe wspierając projekt „greenfield” uruchomienia nowej fabryki w Polsce. Wykonywał projekty z pionu produkcyjnego i technicznego na obszarze całej Europy. Początki kariery związane były z przemysłem spożywczym, ściśle powiązane z jego wykształceniem zdobytym na Uniwersytecie Przyrodniczym o specjalności Inżynieria Żywności.
Od pięciu lat działa w Lublinie jako kreator przedsiębiorczości i organizatorka lokalnych wydarzeń, takich jak cykl „Działam w Lublinie i myślę globalnie”, konferencja marketingowa „Network Session”, barcamp dla startupów „LubCamp” i wiele innych. Aktualnie rozwija zespół marketerów w firmie informatycznej Netrix, która zajmuje się dostarczaniem „szytego na miarę”, oprogramowania dla biznesu, systemów klasy ERP i sprzętu IT. Poprzednio jako Manager zarządzający lubelskim oddziałem akceleratora Business Link, gdzie jej działania koncentrowały się na potrzebach startupów i rozwijaniu przedsiębiorczości w Lublinie.  Wieczna optymistka i "zwierzę społeczne".  Stały bywalec siłowni i zajęć fitness.
kierownik polskiej strony Sekretariatu Związku Transgranicznego Euroregion Bug, członek polsko – białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Międzyregionalnej funkcjonującej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej, absolwent wydziału prawa Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, ukończyła studia podyplomowe na KUL z zakresu prawa ukraińskiego oraz pedagogiki, koordynator wielu projektów transgranicznych, między innymi „GIS cross the border – wspólna platforma zarządzania przestrzenią w Euroregionie Bug”, „Program wspierania inicjatyw transgranicznych w Euroregionie Bug”, organizator wizyt studyjnych w ramach współpracy z partnerami z Białorusi, Mołdawii oraz Ukrainy.
pisarka, działaczka społeczna, popularyzatorka nauki i sztuki. Od lat zajmuje się problematyką trudnej pamięci. Działa na pograniczu dyscyplin artystycznych. Ma na koncie ponad 60 wystaw w Polsce i zagranicą. Prace i teksty publikuje w pismach artystycznych i kulturalnych, w prasie i w magazynach wielkonakładowych. Współautorka książki „Miasto oczami kobiet” (2012, z Justyną Biernacką), rozdziałów w publikacjach zbiorowych, sztuk teatralnych (w tym nagradzanej „Hideout/Kryjówka” w reżyserii Pawła Passiniego). Z wykształcenia doktor nauk przyrodniczych (2007), absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (2002) oraz Akademii Fotografii Artystycznej Wyższych Szkół Fotograficznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 2005). Przez 10 lat związana z Fundacją MaMa, wiceprezeska fundacji i prezeska Polskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Naukowych, współpracuje m. in. z neTTheatre, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum POLIN i Centrum Kultury Jidysz. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, laureatka nagród, w tym Nagrody im. Karola Sabatha i wyróżnienia na festiwalu teatralnym Kontrapunkt za odwagę badania pamięci.
Współautor i realizator programów współpracy międzynarodowej o zakresie tematycznym: rozwój społeczeństwa i partycypacji obywatelskiej, nowoczesne metody zarządzania w administracji publicznej, lokalne media, międzysektorowe partnerstwa lokalne i biznesowe.
Zainteresowania naukowe związane z krajami Partnerstwa Wschodniego. Współautor artykułów naukowych o tematyce wschodniej w wydawnictwach krajowych i zagranicznych. Doradca Zarządu Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, fundraiser/międzynarodowy certyfikat EFA, ekspert oceniający Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej programów Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Aktywizacja Społeczna Osób Starszych.
Pomysłodawca i realizator kilkudziesięciu projektów współpracy polsko – ukraińskiej (na całej Ukrainie – od Wołynia po Krym), m.in. nagrodzonego podczas KIEW w 2013 r. jako najlepszy projekt współpracy transgranicznej „Giełda Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich - Liderzy Społeczni” (realizacja – Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo). Pomysłodawca i twórca – z Fundacją Nowy Staw - Centrów Informacji Europejskiej na Ukrainie, m.in. w Łucku, Równem, Winnicy, Żytomierzu, Eupatorii (Krym). W szeregu projektów edukacyjnych, młodzieżowych, dla samorządów, dziennikarzy zawsze zwraca uwagę nie tylko na współpracę polsko – ukraińską, ale wśród partnerów łączy Ukraińców ze wschodnich i zachodnich regionów. Uczestnik „Pomarańczowej Rewolucji” i Rewolucji Godności (EuroMajdanu). Odznaczony ukraińskimi medalami „Za ofiarność na rzecz Ukrainy” (Patriarchy Filareta Ukraińskiej Prawosławnej Cerkwi Patriarchatu Kijowskiego) oraz „Mężną pomoc” (wojskowy).
Członek Zarządu Fundacji Niepodległości i Rady Fundatorów Fundacji Nowy Staw oraz Projektu „Razem z Ukrainą”.
Analityk programu Europa Wschodnia w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Z wykształcenia ekonomista i politolog. Doktorant studiów europejskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze obejmują stosunki zewnętrze UE i polską politykę wschodnią, ze szczególnym uwzględnieniem Ukrainy.
doktor historii sztuki, prawnik, od 2012 roku sprawuje funkcję Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie. Zajmuje się tematyką ochrony architektury i krajobrazu historycznego. Jako działacz społeczny przed objęciem stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków zajmował się ochroną dziedzictwa modernistycznego Lublina oraz krzewieniem wiedzy o tej architekturze, poprzez udział w licznych sympozjach, konferencjach, czy prowadzenie spacerów architektonicznych.
Menedżer kultury, doktorantka w Instytucie Historii UMCS. Pomysłodawczyni i założycielka Lubelskiej Agory Modernizmu (LAM). Dyrektor festiwalu Lubelskie Dni Modernizmu (LDM). Pasjonatka późnego modernizmu z naciskiem na urbanistykę i architekturę Lublina. Zgłębiła już przestrzeń kampusu, którą opisała w książce „Architektura Dzielnicy Uniwersyteckiej w Lublinie”. Zajęła się więc badaniem całego miasta z tego okresu, odbywając studia doktoranckie w gościnnych progach Instytutu Historii UMCS. To co najbardziej interesuje ją w architekturze oprócz doskonałych proporcji – to ludzie którzy ją tworzyli i Ci, którzy ją użytkują. Modernizm stał się jej pasja za sprawą porywających zajęć Profesora Waldemara Baraniewskiego w historycznych murach Instytutu Historii Sztuki UW i tak już zostało do dziś. LAM założyła, bo jak powiedział kiedyś D. Libeskind “Życie nie jest po prostu serią kalkulacji i sumą statystyk, polega na doświadczeniu, uczestnictwie, jest czymś bardziej złożonym i interesującym niż to co oczywiste”. Tak samo jest z architekturą i urbanistyką.
doktorantka w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, zajmuje się architekturą drugiej połowy XX wieku w Polsce. Współautorka książek Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka. Rozmowy z architektami (Wydawnictwo 40 000 Malarzy, 2013), Postmodernizm jest prawie w porządku. Polska architektura po socjalistycznej globalizacji (Fundacja Bęc-Zmiana, 2012), kuratorka wystawy i redaktorka tomu Figury retoryczne. Warszawska rzeźba architektoniczna 1918-1970 (14.06-11.10.2015, Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego). Pasjonatka łupin żelbetowych i architektury kolejowej, monografistka zburzonego katowickiego dworca: Szesnaście żelbetowych kwiatów. Nowy dworzec kolejowy w Katowicach (Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, 2012). Od lat współpracuje w charakterze badaczki przy międzynarodowych projektach badawczych; South of East West (http://www.south-of-eastwest.net/) poświęconym eksportowi polskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej na Bilski Wschód i do krajów Trzeciego Świata w okresie PRL oraz w ramach TRACE: Central European Architectural Research Think-tank  (http://t-r-a-c-e.net/) między innymi przy wystawie Lifting The Curtain. Central European Architectural Networks (wydarzenie towarzyszące 14 Biennale Architektury w Wenecji, 7.06 – 23.11  2014).
Doktor nauk historycznych (2004), profesor (2007), zastępca dyrektora Instytutu Stosunków Międzynarodowych na Narodowym Uniwersytecie im. Tarasa Szewczenki w Kijowie. Autor ponad 180 publikacji naukowych i opracowań na temat historii Ukrainy w XX wieku, stosunków międzynarodowych i analiz poszczególnych krajów, obejmujących następujące monografie: "Głód na Ukrainie w latach 1932-1933: przyczyny i skutki" (2003, współautor), "Elita partii komunistycznej w USRR w latach 1920-30: analiza społeczna i historyczna" (2004), "Największa biurokracja: klika rządząca sowiecką Ukrainą (1917-1938)" (2008; 2012); "Przestrzeń postsowiecka w polityce światowej" (2010); "Ukraina w międzynarodowych procesach integracyjnych: monografia zbiorowa (2015, współautorstwo), podręczniki: "Studium na temat krajów WNP: zbiór wykładów" (2006), "Demokratyczna administracja i kultura pokoju: Informator" (2006; współautor), "Studium na temat krajów WNP: zbiór wykładów" (2007), "Geopolityczne środowisko i kierunki krajów WNP: Podręcznik" (2008), "Studium na temat poszczególnych krajów WNP i krajów bałtyckich: Informator" (2008),
"Studium na temat poszczególnych krajów: kraje WNP, Europy i Ameryki Północnej" (2009, współautor), "Problemy narodowego i światowego bezpieczeństwa w krajach WNP" (2009); "Interesy geopolityczne i polityka zagraniczna państw postsowieckich" (2011), "Analizy poszczególnych krajów. Podręcznik" (2012, współautor), "Studium Regionów. Podręcznik" (2014, współautor) i innych.
Działacz kulturalny, absolwent Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS na kierunkach filozofia i socjologia; Wydziału School of Historical, Political and Sociological Studies na University of Exeter w Anglii na kierunku studia europejskie.
Dotychczas pracował w: „Gazecie Wyborczej”, Centrum Kultury w Lublinie (kierownik Działu Promocji i Marketingu), Urzędzie Miasta Lublin (obecnie jako Dyrektor Wydziału Kultury).
Michał Karapuda był związany z grupą teatralną ALEF ZERO, Festiwalem Kultury Alternatywnej ZdaErzenia, Komisariatem Działań Artystycznych, Centrum Dowodzenia Niczym i Akademickim Miesięcznikiem Kulturalnym „Spinacz”. Brał udział w powstaniu m.in.: Nocy Kultury, Jarmarku Jagiellońskiego, Europejskiego Kolegium Kultury oraz Kongresu Kultury Partnerstwa Wschodniego. Pełnił funkcje: sekretarza Komisji Rewizyjnej Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (2006-2008), koordynatora uczestnictwa Miasta Lublin w organizowanym przez Komisję Europejską i Radę Europy programie Miasta Międzykulturowe (2008)., szefa biura projektu Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury – Kandydat (2008-2011), koordynatora Krajowego Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w EU w 2011 r. w Lublinie. Uczestniczył w Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie (2009) oraz Europejskim Kongresie Kultury we Wrocławiu (2011). Obecnie jest m.in.: Sekretarzem Rady Kultury Miasta Lublin przy Prezydencie Miasta Lublin, członkiem Rady Muzeum Lubelskiego w Lublinie, członkiem Społecznej Rady Pracodawców kierunku Animacja Kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.
Kierownik Ośrodka Animacji Kultury Czynnej CEiIK w Olsztynie. Zaczynał aktywność w latach siedemdziesiątych jako animator jednej z ważniejszych inicjatyw polskiej kultury alternatywnej w latach siedemdziesiątych – olsztyńskiej „Pracowni’. Od początku lat 90-siątych związany ze Stowarzyszeniem „Tratwa”, którego jest współtwórcą i założycielem. Projektował i realizował kilkadziesiąt programów polegających na wykorzystaniu sztuki i narzędzi animacji i edukacji kulturalnej w przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu i społecznemu . Za tą działalność nominowany do światowej organizacji innowatorów społecznych – „Ashoka”.
W 2012 roku ukończył Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki z tytułem magistra języka i literatury angielskiej i francuskiej. W 2016 roku uzyskał tytuł doktora literatury francuskiej. Od 2015 roku pracuje w Centrum Kultury Izolyatsia w Kijowie jako PR Manager, gdzie uczestniczył między innymi w realizowaniu projektów: "Pełzająca Granica" ("Crawling Border"), "Rekonstrukcja Pamięci" (Reconstruction of Memory"), "ZBIÓR. Ruch sztuki białoruskiej" (" ZBOR. Belarusian Art Movement"), "Obecność nieobecności albo teoria katastrof" (" The Presence of Absence, or The Catastrophe Theory, Social Contract), "Umowa społeczna" (" Social Contract"), "Jaśniejsze Światy - Konfrontacja Przemocy w Młodzieżowych Mediach" (" Brighter Worlds – Confronting Violence Through Youth-oriented Media").
Doświadczenie w samorządzie terytorialnym na Ukrainie stanowi 16 lat. Ma doświadczenie w zapoznaniu się z systemem samorządu Polski, na Węgrach i w Austrii w ramach wizyt szkoleniowych. Jest inicjatorem utworzenia partnerstwa pomiędzy Samborskim, Bialskim, Krośnieńskim i Jasielskim powiatami RP. Jest lokalnym koordynatorem międzynarodowych projektów rozwoju i demokratyzacji na Ukrainie: DFID i UNDP (CBA).
Artysta sztuk wizualnych z Erywania (Armenia). W latach 2005-2010 studiował sztuki piękne na Otwartym Uniwersytecie Ormiańskim. Następnie w latach 2012-2014 kontynuował studia z zakresu historii i teorii sztuki współczesnej w Instytucie Sztuki Współczesnej w Erywaniu. W latach 2011-2014 był zaangażowany w działalność organizacji pozarządowej "Bridge of Hope" zajmującej się dziećmi niepełnosprawnymi, w charakterze instruktora fotografii.
W ciągu ostatnich lat Vahe Budumyan brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych wystawach, warsztatach i projektach artystycznych. Jednym z ostatnich projektów były PRZESTRZENIE (SPACES): trzyletni projekt zakładający działania artystyczne w przestrzeni publicznej w Armenii, Gruzji, Mołdowie i Ukrainie.
Obecnie jest zaangażowany w działalność lokalnych instytucji sztuki - "Utopiana.am" i "Boon.am". Od 2010 roku koordynuje program edukacyjny dla młodych artystów "MEDIALAB" w organizacji pozarządowej " Utopiana.am". W 2014 roku rozpoczął pracę jako operator w "Boon.am", lokalnej telewizji internetowej. Obok działalności w ramach "Utopiana.am" oraz "Boon.am" pisze opowiadania dla miejscowego magazynu literackiego. Jedno z nich zostało uhonorowane w 2010 roku nagrodą magazynu literackiego Inknagir. Oprócz tego tłumaczy teksty dotyczące teorii sztuki i fotografii z angielskiego na ormiański, aby udostępnić je szerokiej publiczności. Aktualnie pracuje nad dwoma projektami - książką dla młodych adeptów fotografii (we współpracy z ormiańską artystką Karin Grigoryan) oraz filmem dokumentalnym o sowiecko-ormiańskiej architekturze w latach 1920-1930.
Animatorka kultury, tłumaczka, badaczka, wykonawcza dyrektorka Przestrzeni KX. Uczestniczyła w 7 produkcjach teatralnych, w organizacji 6 festiwali, w realizacji kilku projektów międzynarodowych, związanych z teatrem i sztuką krytyczną i partycypacyjną. Pracuje nad rozwojem społeczności lokalnej Brześcia i okolic.
Ukończyła z wyróżnieniem Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. Puszkina (filologia rosyjska oraz angielska). Edukację teatralną otrzymała w salach duńskich i polskich teatrów (Teatr Ósmego Dnia, Odin Teatret, Węgajty, Living theater). Studiowała zarządzanie kulturą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W latach 2014-2015 przeprowadziła badania w dziedzinie zarządzania kulturą w ramach Programu Stypendialnego Lana Kirklanda. Temat badań - "Współczesny teatr białoruski w perspektywie działalności kuratorskiej". Absolwentka Pracowni aktywności obywatelskiej 2014, zrealizowała w ramach programu projekt „Apowiady Wialikaha Siala”. W 2016 roku - członek programu „Kultura i kreatywność”. Absolwentka kursu genderowego w 2016 organizowanym dla białoruskich kobiet-aktywistek. Zrealizowała projekt "Feminitivy" na temat obecności kobiet w strefie zawodowej.
Autor badań analitycznych w dziedzinie samorządności i rozwoju regionalnego: Ocena realizacji reformy samorządowej w roku 2015; Współpraca transgraniczna obwodu lwowskiego w warunkach reformowania państwowej polityki rozwoju regionalnego; Budżety połączonych gromad obwodu lwowskiego: nowe wyzwania i możliwości.
Wolontariusz, Radny Lwowskiej Rady Obwodowej trzech kadencji. Magister administracji publicznej. Był zastępcą Przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji
Państwowej. W październiku 2015 roku wybrany na przewodniczącego Lwowskiej Rady Obwodowej.
Profesor Narodowej Akademii Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Doktor nauk politycznych. Radny Odeskej Rady Miejskiej trzech kadencji.
Dziennikarz, redaktor, publicysta, rzecznik. Ekspert Instytutu Transformacji Społeczeństwa i Instytutu Badań kapitału społecznego. Magister politologii. W 2015 roku rozpoczął pracę jako analityk w reformie samorządowej.
Dziennikarz, redaktor, publicysta, rzecznik. Ekspert Instytutu Transformacji Społeczeństwa i Instytutu Badań Kapitału Społecznego. Magister politologii. W 2015 roku rozpoczął pracę jako analityk w reformie samorządowej.
Magister międzynarodowych stosunków ekonomicznych i państwowego zarządzania. Pracował na stanowisku dyrektora departamentu rozwoju gospodarczego, handlu i przemysłu Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz w Ministerstwie Finansów Ukrainy. Od roku 2015 Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Rad Rady Obwodu Lwowskiego.
Zastępca Przewodniczącego Tarnopolskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Ukrainy. Absolwent Akademii budownictwa Ukrainie.
Absolwentka Wydziałów Języka Ukraińskiego i Literatury oraz Prawa na Lwowskim Uniwersytecie Narodowym im. Iwana Franki.
W latach 2002-2012 pełniła funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej Biura Polityki Informacyjnej i Stosunków Zewnętrznych w Urzędzie Miasta Lwowa. W 2012 roku została Dyrektorem Departamentu Kultury w Biurze Polityki Humanitarnej Urzędu Miasta Lwowa. W 2014 roku została wybrana posłem parlamentu Ukrainy w okręgu wyborczym nr 116 we Lwowie.
Główne cele dla tego okresu: skuteczna polityka kulturalna skupiona na rozwoju przemysłów kultury, kompleksowej digitalizacji, promocji miejskich środowisk kulturalnych oraz opracowanie ustawodawstwa mającego na celu wzmocnienie zasad dobrego rządzenia.
Urodziła się w Chmielnickim (Ukraina). Ukończyła studia magisterskie w Kijowskim Instytucie Budownictwa i Architektury (specjalizacja: architektura). W 2012 r. uzyskała stopień Master of Business Administration (MBA) i wyróżnienie Rektora Kijowsko-Mohylańskiej Szkoły Biznesu. Zajmowała się zawodowo fotografią artystyczną. Jest założycielką i dyrektorką powstałej w 2009 r. organizacji edukacyjnej Kulturnyj proekt (Projekt Kulturalny). Celem organizacji jest promocja nauk humanistycznych poprzez organizację wykładów otwartych z udziałem wiodących ukraińskichi zagranicznych ekspertów. Od 2012 r. członkini Zarządu Fundacji Centrum Sztuki Współczesnej. Obecnie Projekt Kulturalny prowadzi działalność na dwóch polach. Po pierwsze jest to systemowe nauczanie w następujących dziedzinach humanistycznych: historii sztuki, literatury, muzyki, filozofii (w tym „Projekt Kulturalny. DZIECI" – sztuka i filozofia dla dzieci), a także liczne programy kulturalne. Po drugie zajmuje się organizacją wydarzeń edukacyjnych, wykładów, warsztatów dla szerokiego grona odbiorców, jak też środowiska znawców tematu („Nowa Szkoła Sztuki – media-art dla praktyków”, „Open Opera“ - rekonstrukcja opery barokowej, wykłady tematyczne z udziałem praktyków - profesjonalistów w dziedzinie humanistyki).
Sfera zainteresowań – współczesne formy nauczania, nowoczesne metodyki przekazywania wiedzy w zakresie humanistyki, nowe technologie w dziedzinie oświaty, sztuki, współpracy naukowców i humanistów, powołanie systemów edukacji.
absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej. Od 2007 roku zajmuje się partycypacją społeczną w planowaniu przestrzennym i rewitalizacji, Od 2010 współtworzy Stowarzyszanie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego "Odblokuj" - interdyscyplinarny zespół architektów, urbanistów, socjologów realizujący projekty dotyczące przestrzeni miejskiej i zwiększające udział mieszkańców w jej tworzeniu.
Politolog, adiunkt w Instytucie Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedrze Stosunków Międzynarodowych. Prowadzi badania z zakresu integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych, zwłaszcza polityki zagranicznej Unii Europejskiej w wymiarze wschodnim (Europejska Polityka Sąsiedztwa, Partnerstwo Wschodnie) oraz soft power w stosunkach międzynarodowych.
Z wykształcenia fizyk. Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej (IPS), małego think - tanku w stolicy Gruzji - Tibilisi. W ciągu ostatnich lat głównie zajmował się pracą badawczą w obszarze nauk społecznych i analizy politycznej, a także aktywnie uczestniczył w różnych inicjatywach obywatelskich. Jego opublikowane prace dotyczą zagadnień polityki regionalnej, ubóstwa, bezpieczeństwa, polityki tożsamość, przymusowej migracji i konfliktów.
Prezes Unii Szlaków "Zachód - Wschód", lider Rzeczpospolitej Turystycznej Międzymorze 1569 PL-UA-BY-LT-LV-EE-RU-KGD..., inicjator Muzeum Sejmu Unii Lubelskiej Na Żywo "Sejmograf 1569, specjalista ds. marketingu turystycznego, przewodnik turystyczny i pilot wycieczek na Szlaku Jagiellońskim Kraków - Lublin - Wilno.
Swoje prace prezentował w wielu galeriach w Polsce i za granicą, m.in.: XX1 (Warszawa), Musée du Jouet (Moirans-en-Montagne, Francja), Galeria Sztuki Współczesnej miejsce sztuki44 (Świnoujście) oraz na wielu przeglądach i festiwalach, m.in.: Dizaino Savaitė (Wilno, Litwa), Międzynarodowy Kampus Artystyczny FAMA (Świnoujście). Laureat licznych konkursów fotograficznych, m.in. Życie jest piękne (Kielce), Człowiek obok mnie (Białystok). Stypendysta Prezydenta Białegostoku w kategorii Młodzi Twórcy.
Zawodowo związany z macierzystym Wydziałem Architektury Politechniki Białostockiej, asystent dra hab. Jarosława Perszko, prof. PB w Zakładzie Architektury Wnętrz. W latach 2008-11 prezes Studenckiego Koła Naukowego „Forma”. Inicjator i organizator Przeglądu Krótkich Form Filmowych 4’61”.
Gdynia Design Days to coroczny festiwal prezentujący najnowsze tendencje i dobre praktyki z zakresu projektowania. Obfitujący w inspirujące wystawy, wykłady, warsztaty, prelekcje oraz dyskusje program skierowany jest zarówno do profesjonalistów, młodych przedsiębiorców, jak i entuzjastów szukających inspiracji do twórczego działania i kreatywnego spędzania czasu.
Adiunkt w Samodzielnej Pracowni Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Od roku 2006 pełni funkcję pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zagospodarowania Nabrzeży Wisły. Wprowadził przy udziale władz Warszawy realną zmianę w relacji Warszawy do Wisły. Inicjator licznych projektów rewitalizacyjnych z zakresu budowy przestrzeni publicznej, obiektów inżynieryjnych oraz architektury krajobrazu, ochrony przyrody i ochrony przed powodzią realizowanych nad Wisłą w Warszawie. Laureat Złotego Krzyża Zasługi za ochronę i kształtowanie krajobrazu Polski. Wykładowca SGGW. Specjalizuje się w teorii projektowania oraz w społeczno ekologicznych aspektach gospodarki przestrzennej.
Założyciel Fundacji „Centrum Europy i organizator licznych projektów i akcji miejskich związanych z kształtowaniem pozytywnego wizerunku Warszawy. Niestrudzony orędownik oswajania, popularyzowania i odkrywania Warszawy dla mieszkańców i przyjezdnych. Pod szyldem „We love Warsaw” tworzy programy wycieczek po Warszawie, produkty turystyczne oraz eventy miejskie dla firm, instytucji, turystów i mieszkańców miasta.
Urodził się 12 stycznia 1965 r. w Grodnie (RB). Po zakończeniu w 1989 r. historycznego fakultetu Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu znajdował się na nauczycielskiej i administracyjnej pracy w uczelniach wyższych Białorusi. W 2000 r. obronił pracę doktorancką w zakresie historii stosunków międzynarodowych i polityki zewnętrznej. Od września 2008 r. pracuje na fakultecie międzynarodowych stosunków Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu na posadzie docenta, od kwietnia 2014 r. - kierownik katedrą dyplomatycznej i konsularnej służby. Od listopada 2008 r. jest prezesem zarządu Społecznego Zjednoczenia "Centrum Studiowania Zewnętrznej Polityki i Bezpieczeństwa". Zainteresowania naukowe : polityka zewnętrzna Białorusi, białoruski-niemieckie stosunki, problemy europejskiego bezpieczeństwa, międzynarodowe stosunki w ХХ - początku ХХI wieku. Jest autorem ponad 160 naukowych prac, w tej liczbie opublikowanych za granicą.
Ruth Ellen Gruber prowadzi od ponad 25 lat kronikę na temat osiągnięć ludności żydowskiej w Europie, a także zgłębia fenomen europejskiej fascynacji amerykańskim Dzikim Zachodem. Jej książki to: National Geographic Jewish Heritage Travel: A Guide to Eastern Europe”; and “Upon the Doorposts of Thy House: Jewish Life in East-Central Europe, Yesterday and Today.”. Pracowała jako korespondent dla agencji prasowej United Press International w Polsce i w innych krajach komunistycznej Europy. Pisze także dla gazety New York Times i do wielu innych wydawnictw. Jej nagrody i wyróżnienia to stypendium Guggenheima, a także Order Zasługi Rzeczypospolitej Polski. Obecnie, koordynuje stroną internetową www.jewish-heritage-europe.eu i projektem Fundacji Rothschild (Hanadiv). Była profesorem wizytującym na judaistyce w Kolegium w Charleston (Południowa Karolina) w 2015 roku.
Prezes Fundacji Wolności, lokalnej organizacji strażniczej z Lublina. Absolwent Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin w latach 2014-2016. Prowadzi bloga www.krzysztofjakubowski.pl
Animatorka kultury, trenerka, instruktorka teatralna, wieloletnia dyrektorka instytucji kultury. Od 2010 roku związana z Narodowym Centrum Kultury. zaangażowana w różnorodne projekty rozwoju edukacji i animacji kulturalnej, odpowiedzialna za realizację pierwszej edycji programu DOM KULTURY+ inicjującego proces zmiany w domach kultury w Polsce; koordynatorka akcji NARODOWE CZYTANIE w Warszawie i współorganizację NIEKONGRESU Animatorów Kultury, realizatorka warsztatów dotyczących sieciowania i współpracy na rzecz rozwoju kultury i edukacji kulturalnej, współpracująca z ogólnopolskimi sieciami podmiotów kultury w Polsce.
Polski dziennikarz, publicysta, zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne. Absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył w 1989. Podczas studiów działał w niezależnych ruchach studenckich, był redaktorem studenckich pism drugiego obiegu. Pracował jako dziennikarz m.in. tygodnika „Nowoczesność”, Polskiej Agencji Informacyjnej, „Życia Warszawy”, „Wiedzy i Życia”.
Obecnie związany z tygodnikiem „Polityka”, gdzie jest publicystą działu naukowego. Zajmuje się problematyką cywilizacyjną, kwestiami modernizacji, ekologii i rewolucji cyfrowej. Publikuje także w tygodniku „Computerworld”, „Res Publice Nowej”, „Przeglądzie Politycznym”, magazynie „Mobile Internet”, „Krytyce Politycznej” i „Dzienniku Opinii”. Jest także nauczycielem akademickim, wykłada w Collegium Civitas, gdzie kieruje Ośrodkiem Badań nad Przyszłością, a także w Centrum Nauk Społecznych PAN. Został też członkiem rady Fundacji Nowoczesna Polska oraz rady programowej Zielonego Instytutu.
Aktywista miejski, animator projektów kulturalno - społecznych, happener, kulturoznawca. Pracuje w Centrum Kultury w Lublinie jako koordynator pracowni Sztuki Zaangażowanej Społecznie "Rewiry". Realizuje projekty artystyczne w przestrzeni miejskiej. Zajmuje się problematyką wpływu sztuki na zmiany społeczne w kontekście rewitalizacji.
Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Lublinie.
Prezes Uren Novaberry sp. z o.o., polsko – brytyjskiej firmy produkującej i eksportującej mrożonki owocowe. Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.
Od października 2015 r. pracuje jako główny doradca w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu (DG TRADE) w Komisji Europejskiej. Dotychczas pełniła w Komisji Europejskiej następujące funkcje: dyrektora w DG TRADE odpowiedzialna za ochronę własności intelektualnej i zamówienia publiczne w relacjach z krajami spoza Unii Europejskiej, a także za dwustronne stosunki handlowe z państwami europejskimi nienależącymi do UE oraz krajami Azji Środkowej (2006-2010) oraz dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce (2010-2015). Zanim została urzędnikiem Komisji Europejskiej była dyrektorem koordynującym proces przygotowania Polski do członkostwa w UE w Urzędzie Komitetu ds. Integracji Europejskiej, a następnie w latach 2003-2005 Zastępcą Stałego Przedstawiciela RP przy UE w Brukseli. Ma tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz jest autorką wielu publikacji o integracji Polski z Unią Europejską.
absolwent Wydziału Transportu Politechniki Radomskiej, zawodowo związany z planowaniem przestrzennym, społecznie z działalnością w stowarzyszeniu Bractwo Rowerowe, gdzie od 12 lat pełni funkcje kanclerza. Autor opracowań dotyczących bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów w Radomiu. Współautor projektów, których efektem jest m.in. wprowadzenie kontraruchu rowerowego na terenie całego miasta, rozbudowa sieci dróg dla rowerów, wprowadzenie strefy Tempo 30 oraz budowy parkingów rowerowych.
Lat 37, dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie. Od lat związany z branżą transportową. Od 2004 roku pracował w Dziale Transportu Zbiorowego, a następnie Biurze Transportu Zbiorowego Urzędu Miasta Lublin. Od 2009 roku zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego w Lublinie. W 2010 roku został kierownikiem Działu Przewozów i Rozwoju Sieci Komunikacyjnej ZTM, a dwa lata później zastępcą dyrektora ds. przewozów. Współodpowiedzialny za wdrożenie jednego z największych projektów transportowych realizowanych przy współudziale środków unijnych tj. „Zintegrowanego Systemu Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Promuje ekologiczne rozwiązania transportowe, dzięki którym miasto Lublin uzyskało tytułu Laureata Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowisku” w podkategorii „Miasta Przyjazne Środowisku i Mieszkańcom”. Odbył szereg kursów i szkoleń, m.in. w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Adiunkt w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Zainteresowania badawcze koncentrują się na międzynarodowych stosunkach militarnych oraz polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej.
Ukończyła Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2002 r. związana z sektorem szkolnictwa wyższego. Specjalista w zakresie internacjonalizacji szkolnictwa wyższego, wspólnych programów kształcenia, projektów międzynarodowych. Wieloletni pracownik biura krajowego programu Erasmus Mundus i krajowego punktu kontaktowego programu Tempus. Obecnie kieruje zespołem Partnerstw strategicznych w sektorze szkolnictwa wyższego w Narodowej Agencji programu Erasmus+.
Dr Joanna Bielecka-Prus – doktor socjologii, pracuje w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej specjalnością naukową jest socjologia kultury, ksenologia oraz problematyka migracji. Jest autorką i współautorką ponad 40 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim. Jako członek zespołu badawczego brała udział w wielu projektach krajowych i międzynarodowych m.in. „Mobile Identities: Migration and Integration in Transnational Communities” finansowanego w ramach European Fund for the Integration of non-EU Immigrants (EIF) 2013-2015 oraz „Polish female migrants and their families– a study of care deficit” w ramach programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza, „Europejski Uniwersytet Wschodni” w ramach Programu Erasmus+ 2014-2016 realizowany przez Gminę Lublin w partnerstwie z UMCS, KUL i Politechniką Lubelską, „Standardised Procedures for Recruiting, Promotion and Integration of Qualified Immigrants from Third-Countries in the Baltic Sea Region”, 2015-2018, CJD, Germany.
Prof. Ivan Monolatii – profesor Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka (Instytut Historii, Politologii i Spraw Zagranicznych) oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (Instytut Historii i Spraw Zagranicznych).
Doktor nauk/Habilitacja (nauki polityczne), Narodowy Uniwersytet im. Jurija Fedkowycza w Czerniowcach, 2011 (główny kierunek: instytuty i procesy polityczne) Praca naukowa: Instytucjonalizacja i działania etnicznych aktorów politycznych w Austro-Węgrzech (na przykładzie Galicji i Bukowiny) Nostryfikacja dyplomu: Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 2012. Doktorat (historia), Instytut Historii Ukrainy Narodowej Akademii Nauk Ukrainy, Kijów, 2002 (główny kierunek: historia Ukrainy) Praca naukowa: Status społeczno-ekonomiczny i kulturalny rozwój Niemców galicyjskich (1772-1923) Doktorat (historia), Wolny Uniwersytet Ukraiński w Monachium, 2001 (główny kierunek: historia) Praca naukowa: Niemcy w Galicji M. A. (historia), Wolny Uniwersytet Ukraiński w Monachium, 1999. B. A. (historia), Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka, 1998.
Obszary zainteresowań naukowych i badań: komunikacja międzyetniczna, partycypacja polityczna podmiotów etnicznych, historia etniczna, nauki o krajach.
Zainteresowania badawcze: polityka wschodnia Polski, w szczególności stosunki polsko-ukraińskie; współczesna dyplomacja. Autorka licznych artykułów i książek, w tym „Współczesne stosunki polsko-ukraińskie. Politologiczna analiza traktatu o dobrym sąsiedztwie”, Lublin 2002 czy „Ewolucja współczesnej dyplomacji. Aktorzy – struktury – funkcje”, Lublin 2015.
Zajmuje się międzynarodową wymianą studentów i pracowników w ramach programu Erasmus Plus z krajami programu i partnerskimi.
Od 2016 roku absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej na Wydziale Politologii na kierunku Studia Wschodnioeuropejskie oraz Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. T. Szewczenki na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Uczestnik licznych praktyk oraz staży międzynarodowych m.in. w Ambasadach RP w Kijowie, Moskwie, w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Uczestnik Wolontariatu Europejskiego w Kijowie w latach 2014 – 2015. Miłośnik tematyki stosunków międzynarodowych na obszarze Europy Wschodniej.
adiunkt w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytut Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii innowacji, organizacji, wiedzy i edukacji oraz współczesnych ruchów migracyjnych. Jest współredaktorem książki „Dajmy szanse. Zatrudnienie i praca w perspektywie zdrowia psychicznego” (2010) oraz publikacji i raportów związanych z migracjami, wykluczeniem społecznym, ekonomią społeczną, innowacjami, edukacją.
Absolwentka dziennikarstwa (UMCS) i zarządzania (Politechnika Lubelska). Pracownica Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin. Od 2011 r. koordynatorka programu "Study in Lublin" (www.study.lublin.eu), w zakresie współpracy ze środowiskiem kademickim dotyczącym zachęcania cudzoziemców do studiowania w Lublinie. Działa na rzecz integracji studentów zagranicznych ze społecznością lokalną.
Kierownik Katedry Międzynarodowej Komunikacji Medialnej i Technologii Komunikacyjnych, doktor filologii, doktor nauk politycznych. Zainteresowania badawcze: wpływ technologii komunikacyjnych na kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego; komunikacja polityczna i środki masowego przekazu; dziennikarstwo międzynarodowe; konwergencja mediów. Autor 2 podręczników, 1 monografii i ponad 60 artykułów i referatów, współautor 7 monografii. Monografia: "Obywatelski wymiar rewolucji komunikacyjnej: Ewolucja komunikacji społecznej od prasy drukarskiej do sieci społecznościowych" (2010). Dokument bada rolę komunikacji w tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, wpływ zmian w sferze ICT na kondycję systemu społecznego i politycznego, zarówno w zasięgu krajowym jak i globalnym. Członek Narodowej Unii Dziennikarzy Ukrainy.
Współprzewodniczący Rady Doradczej przy Ministerstwie Polityki Informacyjnej Ukrainy.
Instytut Europeistyki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Prawnik, absolwent KUL i Chicago Kent College of Law. W latach 2014-2016 kierował Działem Obsługi Badań i Rozwoju Uniwersytetu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, gdzie utworzył i kierował programem European Studies oraz studiami podyplomowymi CEE Development. Założyciel i prezes zarządu fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa. Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów. Autor publikacji z obszaru praw Unii Europejskiej i ochrony praw migrantów.
Dyrektor Centrum Promocji i Usług w Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA (ARAW), odpowiedzialny za promocję gospodarczą i akademicką Wrocławia oraz projekty związane z rozwijaniem współpracy pomiędzy samorządami. Wcześniej w ramach ARAW prowadził projekty inwestycyjne zagranicznych firm usługowych i produkcyjnych w aglomeracji wrocławskiej. W ramach Centrum Promocji i Usług nadzoruje projekt "Teraz Wrocław" promujący potencjał uczelni Wrocławia w krajach Europy Wschodniej, a także program "Akademicki Wrocław", promujący miasto jako ośrodek akademicki wspólnie z 11 publicznymi uczelniami miasta.
Pracownik UMWL od 2009 r. Od tego czasu był uczestnikiem i realizował wiele projektów regionalnych i ogólnopolskich: RPO WL na lata 2007-2013, projekty transgraniczne, Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny 2010-2013, Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów. Obecnie pełniąc funkcję kierownika Oddziału wdraża inicjatywę Biznes Lubelskie, której celem jest stworzenie regionalnego systemu informacji gospodarczej i współpracy na rzecz obsługi inwestorów i eksporterów.
Z wykształcenia fizyk, w ciągu ostatnich lat głównie zajmował się pracą badawczą w obszarze nauk społecznych i analizy politycznej, a także aktywnie uczestniczył w różnych inicjatywach obywatelskich. Jego opublikowane prace dotyczą zagadnień polityki regionalnej, ubóstwa, bezpieczeństwa, polityki tożsamość, przymusowej migracji i konfliktów.
Absolwent Politechniki w Krzywym Rogu (1997) - specjalista - elektryk górnictwa-inżynier oraz Dniepropietrowskiego Instytutu Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy – magister w zakresie administracji publicznej - "Administracja publiczna" (2008).
Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego samorządu. Przewodniczył sejmikowi Dniepropietrowska, a teraz, jako pierwszy zastępca mera Krzywego Rogu, osobiście nadzoruje rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań dla samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu najlepszych międzynarodowych praktyk przy udziale zagranicznych ekspertów i międzynarodowej pomocy donatorów.
Jewgienij Udod, jako zastępca mera, zwraca szczególną uwagę na wdrożenie kompleksowej strategii rozwoju miasta i na kwestię integracji europejskiej, z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń, celem wdrożenia najlepszych praktyk międzynarodowych.
Kluczowe priorytety - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, decentralizacja, poprawa efektywności mienia komunalnego, inteligentnych technologii dla infrastruktury miejskiej oraz projektów społecznych.
Zastępca Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju w przedsiębiorstwie VERANO Ryszard Miazga. Stypendysta rządowego programu TOP500 Innovators obejmującego staż naukowo-badawczy w Stanford University (Kalifornia, USA) oraz wizyty studyjne w przedsiębiorstwach Doliny Krzemowej (Google, Oracle, Exponent, GoDaddy); stypendysta stażu naukowo-badawczego przyznanego przez Duńskie Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji w Międzynarodowym Centrum Środowiska Wewnętrznego i Energii w Duńskim Uniwersytecie Technicznym; stypendysta programu "Stypendia naukowe dla doktorantów" przyznanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Członek International Society of Indoor Air Quality and Climate, Stowarzyszenia Polska Wentylacja oraz Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych o./Lublin. Audytor energetyczny oraz efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Autor publikacji i wdrożeń z obszaru wentylacji, klimatyzacji i efektywności energetycznej urządzeń.
z wykształcenia chemik i inżynier sanitarny, z zamiłowania ekolog. Całe swoje ponad czterdziestoletnie życie zawodowe poświęcił ochronie środowiska. Był odpowiedzialny za stan środowiska w skali całego województwa lubelskiego, później miasta Lublina.Obecnie jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin jest koordynatorem bardzo interesującego programu, który wiąże się z rewitalizacją i zagospodarowaniem doliny rzeki Bystrzycy przepływającej przez miasto Lublin.
Zastępca kierownika Działu ds. Badań w Narodowym Centrum Kultury, redaktor naczelny "Nowości badawczych Obserwatorium Kultury" oraz "Rocznika Kultury Polskiej". Oprócz pracy w Narodowym Centrum Kultury zajmuje się badaniami współczesnej kultury popularnej, zwłaszcza rapu. Autor książki „Raperzy kontra filomaci” i redaktor prowadzący „Antologii polskiego rapu”.
Prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego i Historii Sztuki. Kuratorka wystaw m .in. warszawskiej wystawy „Pokuszenia” promującej laureatów edycji APH 2012/13, wystawy laureatów konkursu „Przez Pryzmat” w Pałacu Sztuki w Krakowie ,w Galerii Miejskiej Arsenał w Poznaniu oraz wystaw finałowych 13.edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii w Domu Braci Jabłkowskich i 14. oraz 15. edycji konkursu w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autorka tekstów kuratorskich. Wykładowca i edukator. Promotorka idei mecenatu artystycznego w środowiskach biznesowych i idei sztuki jako narzędzia budowania dialogu pomiędzy różnymi środowiskami. Honorowy członek jury hiszpańskiego konkursu Fresh Art i Beca Grand Tour, 2013. Członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Absolwentka kierunku animator i menedżer kultury na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS oraz Podyplomowego Studium Public Relations prowadzonego przy współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Polskiej Akademii Nauk.
Tworzeniem i promocją wydarzeń kulturalnych zawodowo zajmuje się od 2007 roku. Jako Specjalistka ds. PR i marketingu związana była przez wiele lat z Centrum Kultury w Lublinie (Ośrodek Animacji Kultury, filia Warsztaty Kultury), a obecnie z Warsztatami Kultury, najpierw jako Kierowniczka Działu Komunikacji i Marketingu, a od dwóch lat jako Kierowniczka Pracowni Rozwoju Kompetencji Kadr Kultury.
Zajmując się marketingiem stworzyła i realizowała strategie komunikacyjne i wizerunkowe większości projektów realizowanych przez Warsztaty Kultury, w tym także największych festiwali takich jak Noc Kultury, Jarmark Jagielloński czy Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival.
Jest autorką programu edukacyjnego skierowanego do kadr kultury realizowanego w ramach Inkubatora Animacji Kultury, pomysłodawczynią projektu „Patterns of Europe | Wzory Europy” przybliżającego projektantom bogactwo wzornictwa kultury ludowej Lubelszczyzny, współtwórczynią projektu MediaLab Lublin Battle, a także nauczycielem akademickim (Animacja Kultury, UMCS) i trenerką w obszarze marketingu, animacji kultury i produkcji kulturalnej (prowadziła szkolenia m.in. w projektach takich jak: Kongres Menedżerów Kultury w Katowicach, Manager Kultury Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wolontariusz Kultury i Wolontariusz Kultury+, kurs dla animatorów kultury realizowany przez Centrum Aktywizacji Lokalnej „Za bramą” w Kraśniku, Lokomotywy).
W latach 2009-2011 współtworzyła zespół Kultura_2020 przygotowujący lubelską aplikację w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (zespoły: „komunikacja społeczna i promocja” oraz „przemysły kreatywne”).
Od wielu lat realizuje różne projekty kulturalne (m.in. cykl pokazów filmowych Miasto movie, Magiczna Latarnia – klub filmowy dla dzieci, spotkania literacko-muzyczne realizowane pod szyldem Book it! - kilka zdań o muzyce czy cykl koncertów pn. Strefa Innych Brzmień). Jest propagatorką koncepcji audience development i liderką procesów związanych z programem rozwoju widowni w Lublinie. Od 4 lat jest kuratorem programu filmowego podczas Nocy Kultury, a od roku 2015 także Dyrektorem Programowym Festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival.
Kulturoznawca, muzyk, grafik-designer. Absolwent studiów podyplomowych „Zarządzanie Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej”. Był dyrektorem instytucji kultury w Janowcu n. Wisłą i Opolu Lubelskim. Pracował w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie. Współorganizował i koordynował wydarzenia artystyczne m.in.: Międzynarodowy Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City, Festiwal Muzyki Najstarsze Pieśni Europy, Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi. Współpracował z Galerią „Kont”, Centrum Kultury w Lublinie, Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym – oddział Zamek w Janowcu oraz Towarzystwem Przyjaciół Janowca. Był zaangażowany w starania Lublina o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 (Pracownia Miasto i Region, Zespół Zadaniowy Dzielnicowe Stolice Kultury, przygotowanie wizyty ekspertów i koncertu Miasto w Dialogu w dzień ogłoszenia wyników). Jest jednym z koordynatorów Programu "Dzielnice Kultury" w Lublinie.

fot. Marcin Pietrusza
Dyrektor Wydziału Kultury i Turystyki Administracji Rejonu Mykolajowskiego obwodu Lwowskiego, kierownik wokalnego ludowego zespołu Gerdan, ekspert zewnętrzny organizacji Europejski Dialog, konsultant Centrów Informacji Publicznej od 2013. Ponad 10 lat jest kierownikiem Wydziału Kultury i Turystyki. Inicjatorka i realizatorka wielu festiwali, wydarzeń i projektów w branży kultury i turystyki w regionie, w tym w ramach programów międzynarodowych.
Posiada wieloletnie doświadczenie współpracy z polskimi i ukraińskimi organizacjami publicznymi ds. rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, nowoczesnych metod zarządzania w administracji, poprawy warunków pracy w bibliotekach miejskich i wiejskich. Inicjatorka polsko-ukraińskich i ukraińskich partnerstw pomiędzy administracją na szczeblu lokalnym.
Lider Projektu w obszarze rozwoju turystyki mikołajowskiego rejonu w ramach projektu Lokalny rozwój gospodarczy ukraińskich miast finansowanego Federacją Kanadyjskich Miast w latach 2010-2014. Członek Komitetu Wykonawczego Rady Miasta Mykołajów od 2015 r.
Członek Komitetu ds. równości praw kobiet i mężczyzn Asocjacji Miast Ukrainy od 2016 r. Prelegentka Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej 2016. Ponad 8 lat, kierownik wokalnego zespołu ludowego grupy Herdan, który uczestniczy w międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach kulturalnych na Ukrainie i za granicą.
Autor wielu projektów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców na temat relacji międzykulturowych, roli edukacji w środowisku lokalnym, metod nauczania i uczenia się. Obecnie pracuje w Stowarzyszeniu Wspólnota Kulturowa „Borussia” jako koordynator merytoryczny projektu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” a także koordynuje w województwie warmińsko-mazurskim program „Zachować pamięć” Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie i Yad Vashem w Jerozolimie. Jest trenerem i edukatorem edukacji o Holokauście. W ostatnich latach pracował również jako tutor w programie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Liderzy PAFW” realizowanym przez Fundację Szkoła Liderów.
Kulturoznawca, Menedżer kultury; w latach 2013-2015 współorganizator projektu Connecting Arts and Business; 2013-2014 członek grupy OMC ds. Mobilności Artis in Residence działającej przy Komisji Europejskiej; koordynator programu Unii Europejskiej EU-EAP Culture and Creativity Programme 2014-18; interesuje się wszelkimi aspektami zarządzania w sektorze kultury, politykami kulturalnymi a także rozwijaniem współpracy międzysektorowej ze szczególnym uwzględnieniem współpracy kultury i biznesu oraz wpływu kultury na rozwój społeczno-gospodarczy.
W latach 2004-2006 redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Dyrektor Instytutu Książki
w Krakowie w latach 2008-2016. Działacz i dziennikarz Solidarności, internowany w 1981 roku; na emigracji w Szwecji w latach 1984-1993. Prezes i wiceprezes Izby Wydawców Prasy w latach 2000 – 2015. Wykształcenie prawne i ekonomiczne.
koordynator projektu „Europejski Uniwersytet Wschodni” w Uniwersytecie Michała Römera
Ur. 1974, historyk, adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół najnowszej historii Żydów w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Lubelszczyzny. Stypendysta Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie (2005). Publikacje książkowe: Zagłada Żydów w Zamościu (Lublin 2005), Księgi pamięci gmin żydowskich. Bibliografia/Jewish Memorial Books. A Bibliography (Lublin 2008), Tam był kiedyś mój dom... Księgi pamięci gmin żydowskich (Lublin 2009, wspólnie z M. Adamczyk-Garbowską i A. Trzcińskim), Księga pamięci żydowskiego Lublina (Lublin 2011) oraz Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (2015).
Dyrektor Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, pracuje również w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie jako adiunkt w Instytucie Socjologii, gdzie stworzył kierunek ekonomia. Wcześniej był adiunktem w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli, a także kierownikiem Instytutu/zastępcą dyrektora w Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”. W latach 1999 – 2001 Sekretarz, a następnie w latach 2002 - 2004 Przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Od 2008 do 2013 roku skarbnik Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego. Autor i współautor wielu publikacji.
Absolwent Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów w Lublinie. Doktor nauk humanistycznych, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Tłumacz m.in. poezji Józefa Czechowicza, Józefa Łobodowskiego, Wisławy Szymborskiej, Stanisława Barańczaka. Autor monografii Poezja w przekładzie: „ukraińska” Szymborska (2006), prac z dziedziny literaturoznawstwa i badań nad przekładem. Współredaktor Raportu o stanie kultury i NGO w Ukrainie (2012). Naucza języka ukraińskiego w Prywatnym LO im. I. J. Paderewskiego w Lublinie, jest sekretarzem Towarzystwa Ukraińskiego.
Z zawodu nauczycielka. Przez wiele lat pracowała w łomżyńskim biurze Fundacji "Ocalenie", zajmując się pomocą uchodźcom (jako mentorka uchodźców), oraz prowadząc warsztaty i szkolenia dotyczące wielokulturowości, kultury i obyczajów czeczeńskich, oraz pracy z uchodźcami. Obecnie tłumaczka w Fundacji Różnosfera.
Moja przygoda z trzecim sektorem trwa już 20 lat. Od 2009 roku w FRSI współpracuję najczęściej z bibliotekami – w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Koordynuję projekt „O finansach… w bibliotece” i projekty współpracy rozwojowej w Gruzji, Mołdawii i Ukrainie. Wcześniej miałam okazję pracować zarówno z organizacjami pozarządowymi jak i samorządem. Piszę projekty. Jestem trenerką facylitacji. Prowadzę webinaria. Edukacja nieformalna, przez całe życie i współpraca na rzecz rozwoju, zwłaszcza z wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji i kształceniu, to dziedziny, które najbardziej mnie interesują. Jestem entuzjastką podróży – rzeczywistych i w świecie książek, historii starożytnej i fotografii.
Interesuje się zagadnieniami związanymi z estetyką miasta, architekturą i szeroko rozumiaym projektowaniem skierowanym na ludzi. Wykłada estetykę na Wydziale Architektury WSPiA, publikuje w katalogach do wystaw i wydawnictwach z sesji naukowych. Jest członkinią Rady Designu w Lubelskim Instytucie Designu, Rady Kultury Przestrzeni i Forum Kobiet Lublina. Sekretarz Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, opiekowała się Galeriami Rybna 4 i Lipowa 13. W 2013 w ramach autorskiego projektu edukacyjnego „Zachęta do sztuki – działania edukacyjne” prowadziła warsztaty teoretyczne i wykłady. Od 2014 współtworzy grupę Mała Akademia Dizajnu i koordynuje kolejne projekty edukacyjne dla dzieci i dla dorosłych: „MAD Rok Jana Gehla”, MAD Rekreacje" i „MAD Design Rzeczy”. Zajmuje się rewitalizacją, zaplanowała działania animacyjno-edukacyjne do projektu modelowej rewitalizacji w Lublinie. Od 2015 jest w grupie artystów i animatorów, którzy wspólnie z mieszkańcami prowadzą rewitalizację „Podwórek” w lubelskiej Dzielnicy Dziesiąta.
Prywatnie kolekcjonuje design (ceramikę i szkło) z lat powojennych.
Bartosz Małolepszy - pracownik Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, poznańskiej miejskiej instytucji kultury. Lider zespołu ds. turystyki. Współautor koncepcji Bramy Poznania - pierwszego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa oraz koordynator działań związanych z jego powstaniem. Kierownik projektu „Trakt Królewsko-Cesarski w Poznaniu” związanego z rebrandingiem marki miejskiego szlaku turystycznego i opracowaniem nowej koncepcji funkcjonowania w powiązaniu z Bramą Poznania. Autor licznych projektów bazujących na doświadczaniu dziedzictwa kulturowego, popularyzacji wiedzy na jego temat, opartych o partycypację i aktywne uczestnictwo odbiorców.
Badaczka historii ustnej i niematerialnego dziedzictwa wielonarodowego, szczególnie pogranicza etnicznego, prowadzi ekspedycje terenowe, inicjatywy społeczne i artystyczne wspierające polsko-ukraińskie pojednanie.
Absolwentka ekonomii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się tematyką współpracy politycznej, gospodarczej i społecznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, inicjując, koordynując i realizując projekty lokalne i międzynarodowe. Koordynatorka Programu "Razem z Ukrainą" na rzecz osób poszkodowanych w wyniku konfliktu wojennego na wschodnich terenach Ukrainy.
Trener umiejętności interpersonalnych, Prezes Fundacji Sempre a Frente, redaktor naczelny portalu lublin.ngo.pl
Regionalna konsultantka Programu Erasmus+ Młodzież, w latach 2014-2016 koordynatorka Centrum Informacji i Rozwoju Młodzieży w Lublinie, w latach 2013-2016 konsultantka Eurodesk Polska.
aktywistka m.in. w Republikańskiej Radzie Kobiet (NGO), menadżerka w Wokfront Inc. w Erywaniu, filolog, swoje badania na studiach doktorskich koncentruje wokół pedagogiki.
Konsul Honorowy Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Lublinie. Prezes Uren Novaberry sp. z o.o., polsko – brytyjskiej firmy produkującej i eksportującej mrożonki owocowe. Wiceprezes Krajowego Stowarzyszenia Przetwórców Owoców i Warzyw.
Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach specjalności zarządzania innowacjami. Certyfikowany doradca konsultingowy z zakresu pozyskiwania i wykorzystania wsparcia UE, EOG, funduszy Wyszehradzkich oraz dotacji i grantów krajowych. Na co dzień zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na cele rozwoju inwestycyjnego, głównie związanych z rewitalizacją budynków poprzemysłowych. Prowadzi aktywne działania z zakresu rozwoju Parku Przemysłowo-Technologicznego Porcelana Śląska Park oraz Klastra Innowacyjności i Dizajnu. Będąc uczestnikiem licznych w spotkań biznesowych dla przedstawicieli sektora MMSP kreuje nowatorskie rozwiązania w tymuwzględniające działania B+R . Inicjatorka licznych projektów społecznościowych, nieustannie tworzy i wspiera inicjatywy społeczne w tym związane z dziedzinami prozdrowotnymi oraz poszanowaniem środowiska naturalnego, a także kultury i sztuki. Wykładowca akademicki Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza z dziedziny zarządzania projektami i przedsiębiorczości; aktywny i certyfikowany trener i coach, prowadzi szkolenia z przedsiębiorczości oraz prawa cywilnego i gospodarczego.
Urodzony w 1954 r. Studia podyplomowe (Akademia Koźmińskiego – 2010 r.), burmistrz dzielnicy Targówek m. st. Warszawy w latach 2006 – 2014, koordynator Rady Programowej Szlaku Wodnego im. Króla Stefana Batorego od 2007 roku. Obecnie także prezes Zarządu Stowarzyszenia Regionalna Organizacja Turystyczna Szlak Wodny im. Króla Stefana Batorego (w procesie rejestracji w KRS).
Autor i koordynator wydarzeń artystycznych, edukacyjnych i społecznych. Wieloletni koordynator koncertów i wydarzeń towarzyszących letniemu Wędrownemu Festiwalowi Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”.
Dyrektor Departamentu Żeglugi Śródlądowej Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Pierwszy Zastępca mera miasta Krzywy Róg oraz Przewodniczący Dniepropietrowskiego Regionalnego Stowarzyszenia Władz Lokalnych (Днепропетровской Областной Ассоциации Органов Местного Самоуправления (ДОАОМС). Absolwent Politechniki w Krzywym Rogu (1997) - specjalista - elektryk górnictwa-inżynier oraz Dniepropietrowskiego Instytutu Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy – magister w zakresie administracji publicznej - "Administracja publiczna" (2008).
Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego i lokalnego samorządu. Przewodniczył sejmikowi Dniepropietrowska, a teraz, jako pierwszy zastępca mera Krzywego Rogu, osobiście nadzoruje rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań dla samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu najlepszych międzynarodowych praktyk przy udziale zagranicznych ekspertów i międzynarodowej pomocy donatorów.
Jewgienij Udod, jako zastępca mera, zwraca szczególną uwagę na wdrożenie kompleksowej strategii rozwoju miasta i na kwestię integracji europejskiej, z wykorzystaniem zdobytych doświadczeń, celem wdrożenia najlepszych praktyk międzynarodowych.
Kluczowe priorytety - wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw, efektywność energetyczna, ochrona środowiska, decentralizacja, poprawa efektywności mienia komunalnego, inteligentnych technologii dla infrastruktury miejskiej oraz projektów społecznych.
Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję