KONGRES INICJATYW EUROPY WSCHODNIEJ

Lublin
23 - 24 września 2019
Lubelskie Centrum Konferencyjne


Opisy linii programowych 2018

DEMOKRACJA LOKALNA

Demokracja lokalna to szczególne środowisko, w którym zawsze może i powinno znaleźć się miejsce dla wszelkiego rodzaju liderów społecznych, zorganizowanych zarówno w partiach politycznych, strukturach administracji, organizacjach pozarządowych, a nawet grupach nieformalnych. Polskie doświadczenia transformacji władzy wskazują, że rozwój danej społeczności lokalnej jest wprost skorelowany z efektywnością rządzenia, a ta znowu wynika ze współpracy międzysektorowej oraz modelu zarządzania partycypacyjnego. To zaś oznacza przede wszystkim trwałe włączenie mieszkańców do procesu zarządzania poprzez różnorodne instrumenty, umożliwiające realne delegowanie uprawnień, czyli decentralizację władzy.

DZIEDZICTWO I POJEDNANIE *

Linia będzie obejmowała debatę nt. pamięci kulturowej w krajach postsowieckich, prezentacje studiów przypadków oraz debatę typu round table ("100-lecie Niepodległości: wyzwania i perspektywy Europy Środkowo-Wschodniej").
Rozmowy będą formą poszukiwania koncepcji formalnych i nieformalnych działań na rzecz porozumienia w miejscach objętych traumatyczną przeszłością (np.wielki głód w Ukrainie i Mołdawii), szukania pozytywnych rozwiązań i modeli pojednania przez wspólne dziedzictwo kulturowe i historyczne. Odbędzie się również prezentacja podręczników do nauczania historii relacji polsko-rosyjskich XIV-XX w., przygotowanych przez Instytut Europy Środkowo-Wschodniej w Lublinie oraz Instytut Historii Powszechnej w Moskwie, zrealizowanych dzięki pomocy finansowej Narodowego Centrum Nauki.
Partnerzy linii: Grupa Mowa Żywa, Fundacja Teren Otwarty, Stowarzyszenie Borussia.

REGIONALNE PARTNERSTWA *

Regionalne partnerstwa sprzyjają silniej zintegrowanej współpracy wielu podmiotów ponad granicami krajowymi na określonym obszarze. Takie partnerstwa mogą dotyczyć różnych poziomów zarządzania, administracji i obejmują zarówno organy sektora publicznego, pozarządowego, jak i podmioty prywatne. Istnieje wiele obszarów współpracy regionalnej w całej UE z sąsiadującymi państwami trzecimi, przy realizacji której można korzystać ze środków finansowania w ramach polityki spójności.

NAUKA I EDUKACJA *

Linia „Nauka i edukacja” obejmuje zagadnienia związane z nauką i edukacją w Europie Środkowej i Wschodniej, w szczególności koncentrując się na problematyce:

  • reformy szkolnictwa powszechnego i wyższego w państwach regionu
  • współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i edukacji
  • upowszechnianiu innowacyjnych projektów i programów edukacyjnych i badawczych o charakterze transnarodowym
  • roli edukacji formalnej i nieformalnej w transformacji ustrojowej, gospodarczej oraz zmianie społecznej w Europie Wschodniej      

Linia „Nauka i edukacja” prezentuje również problemy środowisk aktywnych w dziedzinie nauki i szkolnictwa, w tym młodych naukowców i nauczycieli oraz studentów; linia wspiera te środowiska w nawiązywaniu współpracy regionalnej i globalnej oraz tworzy przestrzeń do dyskusji nad ich rozwojem.  

Linia „Nauka i edukacja” poprzez warsztaty, szkolenia oraz szkoły letnie organizowane w trakcie KIEW,  działa na rzecz rozwoju dobrych praktyk w instytucjach naukowych i edukacyjnych w Europie Wschodniej.

KULTURA *

W tym roku rozmawiać będziemy o Nowym Wschodzie, jego korzeniach i przyszłości oraz wzajemnych relacjach pomiędzy nimi w świecie, gdzie nieustannie przenikają się zwyczaje i praktyki lokalne z globalnymi. W tym kontekście omówimy też różne modele finansowania działalności artystycznej i kulturalnej oraz wyzwania i konsekwencje wynikające z przeniesienia na pole kultury metod działania nowoczesnego biznesu. Przyjrzymy się także aktywności młodych i niezależnych twórców i animatorów oraz zastanowimy się, jak można katalizować ich działania na poziomie instytucjonalnym.Inkubatory i parki naukowo-technologiczne - wsparcie dla sturtup'ów i naukowców

RÓWNOŚĆ

Zasada równego traktowania to podstawa ochrony praw jednostek w ramach Unii Europejskiej: wszyscy są równi wobec prawa, a dyskryminacja kogokolwiek jest sprzeczna z przepisami obowiązującymi na terenie UE. Dotyczy to przesłanek takich jak płeć, wiek, kolor skóry, narodowość czy pochodzenie etniczne, (nie)pełnosprawność, orientacja seksualna, wyznanie, poglądy polityczne, przynależność partyjna. Liczne dowody płynące z badań naukowych wskazują, że społeczności, których członkowie i członkinie mają poczucie równego wpływu na kierunki i sposoby ich rozwoju, to społeczności rozwijające się lepiej, bardziej harmonijnie, charakteryzujące się mniejszą ilością wewnętrznych konfliktów i napięć. Dbanie o równość to nie tylko przeciwdziałanie dyskryminacji - to również promocja równego dostępu i równomiernego udziału różnorodych grup społecznych w życiu publicznym. Czasem oznacza konieczność tzw. akcji afirmatywnych czy dyskryminacji pozytywnej, w celu bardziej skutecznego czy szybszego włączenia określonej grupy w główny nurt działań. Samorządy lokalne mają ogromną rolę do spełnienia w budowaniu klimatu sprzyjającego równości z jednej strony poprzez promowanie równości wewnątrz instytucji, z drugiej zaś poprzez tworzenie polityk i narzędzi sprzyjających równym szansom. W ramach linii programowej RÓWNOŚĆ będziemy przyglądać się politykom miejskim promującym równość i zarządzanie różnorodnością, współpracy z organizacjami pozarządowymi w tym obszarze, podejmiemy również zagadnienie równości szans rozwojowych samorządów na przykładzie miast pozawojewódzkich.

MOBILNOŚĆ

Rozwój zrównoważonego transportu i mobilności miejskiej to duże wyzwanie dla samorządów w kontekście coraz większego ruchu samochodowego i problemów z tym związanych. Skuteczne zarządzanie transportem publicznym oraz wspieranie ruchu rowerowego i pieszego, a także tworzenie przyjaznych przestrzeni bez barier architektonicznych, stanowią o atrakcyjności nowoczesnego miasta dla mieszkańców. Na mobilność zewnętrzną wpływają lotniska, które obsługują zarówno ruch turystyczny, migracyjny, ale też są kluczowe dla pozyskiwania dużych biznesowych inwestorów zewnętrznych.

TURYSTYKA

1. Budowanie publiczności festiwalowej w praktyce ( audience development )
Rozwój Widowni to (w dużym uproszczeniu) marketing sztuki, który wychodzi daleko poza „sprzedaż wydarzeń“ - ma za zadanie aktywizować społeczność wokół działań organizacji, budować relacje z publicznością, animować i rozwijać jej zainteresowania. Chodzi więc zarówno o powiększanie widowni projektów, jak i poznanie i budowanie jej potrzeb. Ważna jest zarówno dbałość o dotychczasową publiczność, jak i świadome docieranie do nowej. Widownią są wszyscy odbiorcy działań organizacji zajmujących się kulturą i sztuką: odbiorcy działań, goście, czytelnicy, słuchacze, widzowie, uczniowie, studenci, partnerzy i sponsorzy. W ramach panelu turystycznego chcemy omówić doświadczenia organizatorów wydarzeń w związku z budowaniem grupy docelowej wydarzenia oraz sieci partnerów. Porozmawiamy o relacji budowanej pomiędzy formułą, a miastem organizacji wydarzenia.

2. Kulinarny wymiar podróży
W ostatnich latach zauważalne jest zwiększone zainteresowanie turystyki opartej o kuchnię i kulinaria. Nie jest to oczywiście główna motywacja przyjazdu, ale często jeden z głównych czynników budujących satysfakcję z pobytu. Stacje telewizyjne emitują różnorodne programy o tej tematyce, księgarnie pełne są książek i czasopism kulinarnych, w Internecie rekordy popularności biją blogi autorstwa miłośników gotowania, przybywa też ofert warsztatów i eventów kulinarnych. Mimo rozwijającej się i propagowanej zewsząd mody na regionalne produkty i powrót do dawnych polskich smaków, przypraw i receptur wciąż jest niewiele miejsc, które są lokalną atrakcją turystyczną. Miejscem, które koniecznie trzeba odwiedzić by bliżej poznać atmosferę miasta, jego dawne i współczesne dziedzictwo.

Tematyka drugiego w ramach linii panelu turystycznego poświęcona jest dobrym praktykom w zakresie budowania filozofii działalności obiektów gastronomicznych nawiązujących do efektu pochodzenia (place of origin). Podczas dyskusji zastanowimy się czy szlaki kulinarne są rzeczywiście popularne wśród turystów? Kto jest uczestnikiem eventów kulinarnych? Czy można wyróżnić się na rynku promując lokalne tradycje? Co jest barierą, a co potencjałem rozwoju?

3. Ten cały marketing!
Czy działania marketingowe to domena wyłącznie dużych korporacji? Czy własne logo i ulotki wystarczą by wypromować swoje usługi? Co to znaczy spójny z marką? Czy miastom potrzebna jest marka? Te i wiele innych pytań zadamy podczas trzeciej linii tematycznej. Wspólnie z ekspertami porozmawiamy o tym na czym polega budowanie i wdrażanie marki na co dzień, czego się obawiamy i jak długa drogę należy przejść od pomysłu na siebie aż do kreacji graficznej i zaangażowania.

INNOWACJE I BIZNES

Linia zainspiruje przedstawicieli nauki i biznesu z krajów Partnerstwa Wschodniego do myślenia w perspektywach rozwoju innowacyjności oraz zwiększania efektywności wdrażania nowych technologii w przedsiębiorstwach i administracji publicznej. Będzie z jednej strony miejscem wysłuchania wykładów i opinii praktyków, którzy osiągnęli sukces w dziedzinie innowacyjności, jak również stanowić płaszczyznę wymiany poglądów i idei pomiędzy ludźmi nauki a światem biznesu.

POLITYKA I BEZPIECZEŃSTWO

Szereg czynników zewnętrznych i wewnętrznych wpływa na podejmowanie decyzji politycznych lub menedżerskich. Procesy integracji europejskiej, ale też Brexit, toczone otwarcie lub hybrydowo wojny, populizm i propaganda - determinują naszą ocenę poczucia bezpieczeństwa, co następnie wpływa na oczekiwania kierunków rozwoju społeczności lokalnych, regionów, państw oraz ich ugrupowań. Bez dogłębnego zrozumienia tych procesów, trendów odbywających się w Świecie, nie podejmiemy prawidłowych decyzji lub nie będziemy ich potrafili skutecznie wprowadzić w życie.
* Linie programowe współorganizowane i współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018".

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję